Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Colofon

Mag wie deze website raadpleegt, de hier aangeboden vertalingen uit de Historiën van Herodotos vrijelijk gebruiken? Het antwoord is klip en klaar: neen. Het hier gepresenteerde is intellectueel eigendom van de samensteller en mag niet klakkeloos worden gebruikt.

Wie een tekst, foto of ander werk maakt, heeft daar automatisch auteursrecht op. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet een werk origineel zijn. Deze website c.q. inhoud ervan is onafhankelijk van andere werken tot stand gekomen en een eigen creatie van de maker ervan.

De maker van de pagina’s die hier kunnen worden geraadpleegd, hecht waarde aan zijn rechten op het auteurschap en laat dat zien door de vermelding “HERODOTOS.VARRO.EU © 2020-2024”

Wie (delen van) deze website wil gebruiken voor eigen doelen, privé of publiekelijk, doet er goed aan hiervan melding te maken bij de maker. Zijn er vragen of wil je in contact komen met de maker? Stuur een e-mail of maak gebruik van het onderstaande formulier.