Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Het totaal aan Perzische troepen

[184] Tot aan dat gebied en tot aan Thermopylai kende het leger geen tegenvallers en zijn omvang was nog zo groot als door berekening door mij valt te reconstrueren: op de 1207 schepen uit Klein-Azië bedroeg het oorspronkelijke aantal manschappen uit alle volkeren 241.400, als je uitgaat van ongeveer 200 man per schip. Op die schepen had je telkens 30 Perzen, Meden of Saken als mariniers,[1] naast al de mariniers uit diverse volksgebieden. Het totaal van deze manschappen komt neer op 36210 man.[2] Bij dit aantal en dat ervoor tel ik op de bemanning van de fregatten en stel dat er plus minus 80 man aan boord waren. Van die schepen waren er, zoals eerder is verteld,[3] 3000 bijeengebracht. Er zullen dan ook 240000 man aan boord daarvan zijn geweest.

Dat betrof de vloot uit Klein-Azië met in totaal 510.000 manschappen plus 7610.[4] Het landleger telde 1.700.000 manschappen en de ruiterij 80.000. Hierbij tel ik op de op kamelen rijdende Arabieren en de Libyërs die wagens besturen, en kom op een totaal van 20.000 man.

Twee miljoen, meer zelfs

Bij elkaar opgeteld bedraagt het totaal aantal manschappen van de vloot en het landleger 2.317.610. Daarmee is het leger beschreven dat uit Klein-Azië zelf is overgebracht; de begeleidende medische staf, de bevoorradingsschepen en allen die daarop voeren, zijn niet meegerekend.

[185] Het leger dat uit Europa werd betrokken, moet nog worden geteld bóven op wat er is berekend. Hier mag alleen van een schatting worden gesproken.[5] De Grieken in Thrakia en op de eilanden voor de kust ervan leverden 120 schepen. Die schepen zorgen voor een totaal van 24.000 manschappen.[6]

Thrakiërs, Paioniërs, Eorden, Bottiaiërs, de mensen in Chalkidike, Brygen, Piëren, Makedoniërs, Perraiben, Eniënen, Dolopen, Magneten, Achaiërs, alle bewoners van de kuststreek van Thrakia:[7] het totaal van infanteristen uit die volkeren kwam volgens mij op 300.000 man. Die aantallen, geteld bij die uit Klein-Azië, brengen het totaal op 2.641.610 strijders.

Totaal van meer dan vijf miljoen

[186] De medische staf die dat grote aantal manschappen begeleidde, de bemanning van de schepen voor het voedseltransport en verder nog die op de andere schepen die met het leger meevoeren, zullen volgens mij niet minder, maar méér zijn geweest dan het strijdend volk. Hun aantal stel ik dus gelijk aan dat van de rest, beslist niet meer of minder. Omdat hun aantal gelijk is aan dat van de gevechtstroepen, komen zij op hetzelfde aantal miljoenen uit als de rest. De conclusie is dat Xerxes, zoon van Dareios, tot aan Sepias en Thermopylai 5.283.220 man heeft meegenomen.

Kokkinnen, prostituees en eunuchen

[187] Dat nu was de omvang van het totale leger van Xerxes. Het precieze aantal kokkinnen, prostituees en eunuchen kan door niemand worden gegeven. Ook het totaal aan muildieren, andere lastdieren en Indische honden kan gezien het grote aantal ervan door niemand worden gegeven. Daarom sta ik er helemaal niet van te kijken dat het water van sommige rivieren opraakte, maar eerder dat er voor al die miljoenen voldoende te eten was.

Een schatting brengt mij op het volgende: als iedereen dagelijks niet meer dan een choinix graan kreeg,[8] worden elke dag 110.340 medimnoi verbruikt.[9] Wat de vrouwen, eunuchen en honden consumeren, reken ik niet mee. Onder al die miljoenen mensen was Xerxes de enige die door zijn knappe en rijzige verschijning in aanmerking kwam om over dat leger te beschikken.


[1] Zij gaven leiding aan de overige mariniers; of waren dit de soldaten en de rest de roeiers? (Vgl. boek 8, hfdst. 83.)

[2] D.w.z. 1207 x 30.

[3] Zie hfdst. 97.

[4] Ogenschijnlijk een vreemde optelsom, maar de schrijver rekent in aantallen van 10.000, een myrias (Gr. μύριας), bij de Grieken de grootste rekeneenheid, plus het restgetal.

[5] Blijkbaar zijn de berekeningen in het voorafgaande hoofdstuk voor de schrijver nauwkeuriger dan de schattingen die hij nu geeft.

[6] Net als in hfdst. 184 gaat de schrijver uit van een bezetting als op een Grieks slagschip, de triëres.

[7] Het lijkt erop dat de tekst corrupt is, want de Thraciërs zijn al in de eerste alinea genoemd.

[8] Inhoudsmaat van 1,14 liter (zie boek 6, hfdst. 57 en opm.9 aldaar).

[9] Een medimnos (Gr. μέδιμνος, inhoudsmaat van 52,5 lit.) bevat 48 choinikes (Gr. χοίνικες) en het juiste aantal zou 110.067 medimnoi moeten zijn; hoe het ook zij, het Perzische leger consumeerde dagelijks meer dan 6 miljoen liter graan.