Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Kwantitatieve gegevens

In Herodotos’ werk komen tal van plaatsen voor waar hij kwantitatieve gegevens verstrekt. Het gaat om afstanden (horizontaal/verticaal), omtrekken, oppervlaktes, gewichten, geldbedragen en volumes. Niet altijd zijn zijn gegevens even betrouwbaar. De berekening van de omvang van de stad Babylon bijvoorbeeld (boek 1, hfdst. 178) is overdreven, omdat hij een extra omwalling als uitgangspunt hiervoor heeft genomen.

Raadpleeg voor de door hem gebruikte eenheden en berekeningen het artikel over meten en weten. De tekstplaatsen zijn opgesomd in volgorde van verschijning (dus niet naar soort van gegeven). Er wordt verwezen naar boek en hoofdstuk. Ook simpele berekeningen (tijdsaanduidingen, kale getallen) zijn, indien relevant, voor de volledigheid in dit overzicht meegenomen. Een voorlopige schatting leert dat bijna de helft van het aantal hoofdstukken een kwantitatief gegeven oplevert.

Let op! Een opdracht onder “zoeken” levert alle items op uit een van de drie kolommen. Er kan geen gebruik worden gemaakt van wildcards. Zoekopdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig. Combinaties van woorden, zelfs in willekeurige volgorde, leveren wél resultaten op. Om zoekresultaten direct te wissen druk je op de esc-toets.

Disclaimer: nog niet alle boeken zijn in dit overzicht verwerkt…

boekbeschrijvingcategorie
1.7De Herakliden hebben vóór Kroisos 505 jaar lang (i.e. 22 generaties) over Lydia geheerst. tijd
1.14Gyges heerst 38 jaar over Lydia. tijd
1.16Ardys, zoon van Gyges, heerst 49 jaar over Lydia. tijd
1.16Sadyattes, zoon van Ardys, heerst 12 jaar over Lydia. tijd
1.18Sadyattes en Alyattes voeren 11 jaar lang oorlog tegen Milete. tijd
1.22Alyattes laat in Assesos 2 tempels bouwen voor de godin Athena. aantal
1.25Alyattes, zoon van Sadyattes, heerst 57 jaar over Lydia. tijd
1.26De afstand vanaf de stadsmuur van Efese tot aan het Artemision, het heiligdom van Artemis, bedraagt 7 stadia, i.e. 1295 m.lengtemaat
1.31De afstand van het huis van de moeder van Kleobis en Biton naar de tempel van Hera in Argos bedraagt 45 stadia, i.e. 8325 m. lengtemaat
1.32Solon berekent het mensenleven op 70 jaar, d.w.z. 25200 dagen, waarbij hij 1050 dagen optelt, omdat er in totaal 35 schrikkelmaanden bijkomen: om de twee jaar een extra maand van 30 dagen. De berekening is foutief, want in werkelijkheid zal om de zeven jaar een schrikkelmaand zijn ingevoerd (36/5¼ = 6,85).tijd
1.50Kroisos schenkt Delfi 117 baren (hemiplinthia, ‘halve bakstenen’) aan goud en zilver met elk een volume van 6 x 3 x 1 palaistè, i.e. 7593,75 cm3 (meer dan 7,5 liter). volume
1.50Kroisos schenkt Delfi een beeld van een leeuw van zuiver goud met een gewicht van 262 kilogram (i.e. 10 talenten), waarvan 91,7 kilogram (i.e. 3½ talent) verloren is gegaan. gewicht
1.51Kroisos schenkt Delfi een gouden en een zilveren mengvat van resp. 228 kilogram (i.e. 8½ talent en 12 mna) en 1572 liter (i.e. 60 amforen). gewicht & volume
1.60Fyè, een vrouw uit de deme Paianieus, is op drie vingers, daktyloi, na vier el, pechys, lang, i.e. 178 cm.lengtemaat
1.68Een smid in Tegea vindt in zijn binnenhof een grafkist (met vermoedelijk de lichamelijke resten van Pelops) met een lengte van 3,22 m. (i.e. 7 el, pechys). lengtemaat
1.70De Spartanen stuurden als vriendschapsgeschenk aan Kroisos een bronzen mengvat met een inhoud van 786 liter (i.e. 30 amforen). volume
1.93Het grafmonument van Alyattes heeft een omtrek van 1172 m. (i.e. 6 stadia en 2 plethra) en een doorsnede van 403 m. (i.e. 13 plethra). lengtemaat
1.98Het grondvlak van Agbatana, de burcht die Deïokes door de Meden liet bouwen, wordt vergeleken met de lengtemaat van de ringmuur van Athene, d.w.z. de muur van Themistokles, zoals beschreven door Thoukydides (Hist. 2.13.7) en die, op een kort stuk na zonder wachters, volgens hem 7955 m. (i.e. 43 stadia) lang is. lengtemaat
1.102Deïokes, koning van de Meden, heerst 53 jaar. tijd
1.102Fraortes, zoon van Deïokes, heerst 22 jaar over de Meden. tijd
1.104Vanaf het meer van Maietis naar de rivier Fasis is het een reis van 30 dagen voor een persoon met weinig bagage. afstand
1.106De Skythen maken 28 jaar lang de dienst uit in Klein-Azië. tijd
1.106Kyaxares, zoon van Fraortes, heerst 40 jaar over de Meden. tijd
1.126Kyros laat braakliggend land door zijn onderdanen ontginnen. Het grondgebied is nagenoeg vierkant met zijden van 18 tot 20 stadia. Als je gemakshalve uitgaat van een gemiddelde lengtemaat per zijde van 19 stadia, is dat stuk land (19*185)^2 = 12,36 km2 groot. lengtemaat
1.130Het Medische koningshuis bestond 150 jaar (Deïokes 53, Fraortes 22, Kyaxares 40 en Astyages 35 jaar), een periode die verstoord werd door 28 jaar van Skythische overheersing; de zuivere regeerperiode van de Medisch koningen bedroeg 122 jaar (Herodotos komt per abuis op 128). tijd
1.163De stad Fokaia was versterkt met een muur die een omtrek had van honderden meters (i.e. ‘een niet gering aantal stadia’).lengtemaat
1.166De slag bij Alalia (540 vóór Christus) loopt desastreus af voor de Fokeërs die zich op Corsica hadden gevestigd: tegenover een vloot van 120 schepen van de Karthagers en Tyrsenen kunnen zij slechts 60 in stelling brengen, waarvan er 40 vergaan en de rest onklaar raakt. aantal
1.174De landengte die het schiereiland Bybassia (op het uiterste puntje ligt Knidos) van het vasteland van Klein-Azië scheidt, is ‘ongeveer’ 925 meter breed (i.e. vijf stadia), de lengtemaat van de gracht die de Knidiërs wilden trekken. lengtemaat
1.175De priesteres van Apollo in Pedasa heeft, telkens wanneer er iets onheilspellends stond te gebeuren, tot driemaal toe een lange baard gekregen. aantal
1.178Babylon had een omvang van 492,84 km2, want hij is vierkant met zijden van elk 22,2 km. (i.e. 120 stadia).lengtemaat
1.178De stadsmuur van Babylon was 26½ meter breed en 106 meter hoog (i.e. resp. 50 en 200 ‘koninklijke’ el, πῆχυς βασίλειος). lengtemaat
1.179De muren van Babylon zijn opgebouwd met telkens 30 rijen baksteen (i.e. plinthos) boven elkaar; in boek 1, hfdst. 50 heeft een halve baksteen (i.e. hemiplinthion) een hoogte van 7½ cm. De term geeft in deze passage geen volume aan. lengtemaat
1.179De stadsmuur van Babylon telt 100 poorten.aantal
1.179De stad Is ligt op een reisafstand van acht dagen van Babylon.afstand
1.181Het heiligdom van Zeus Belos in Babylon had een oppervlakte van 0,1369 km2 (i.e. een vierkant met zijden van telkens 2 stadia). lengtemaat
1.181De toren in Babylon had een basis van 0,034425 km2 (i.e. een vierkant met zijden van telkens 1 stadion).lengtemaat
1.183Het beeld van Zeus Belos in zijn tempel in Babylon was gemaakt van 48.000 kg. goud (i.e. 800 talenten, Babylonische standaard) en had daarmee een volume van bijna 2,49 m3. gewicht & volume
1.183Op het terrein rond de tempel van Zeus Belos in Babylon stond een gouden standbeeld van 5½ m. hoogte (i.e. 12 el).lengtemaat
1.185Nitokris, koningin van Babylon, laat de Eufraat om het dorp Arderikka driemaal slingeren, zodat je er drie dagen over doet om het te passeren. tijd
1.185Nitokris, koningin van Babylon, laat een meer aanleggen zo diep als het grondwaterniveau en met een omtrek van 77,7 km. (i.e. 420 stadia). lengtemaat
1.189Kyros laat aan ieder zijde van de Gyndes 180 kanalen graven om de rivier ‘krachteloos’ te maken.aantal
1.192De dagelijkse inkomsten van Tritantaichmes, satraap van Babylon, bedragen 55¾ liter (i.e. een artabe en drie choinikes) aan zilver.volume
1.194De Assyriërs gebruiken voor het transport over het water ronde platte vaartuigen die een vracht kunnen dragen van 131.000 kg. (131 ton, i.e. – Euboïsche? - 5000 talenten).gewicht
1.202De Araxes telt 40 mondingen.aantal
1.203De Kaspische Zee heeft een lengte van 15 dagen varen en een breedte van 8 dagen varen (bij gebruikmaking van roeiriemen).tijd
1.206Tomyris, koningin van de Massageten, stelt Kyros voor om zich over een afstand van drie dagen terug te trekken op zijn eigen grondgebied of over een even zo grote afstand haar land binnen te trekken. afstand
1.211Kyros trekt vanaf de Araxes met zijn leger het land van de Massageten binnen en legt een dagmars af. afstand
1.214Kyros sneuvelt in een gevecht tegen de Massageten na 29 jaar lang koning van de Perzen te zijn geweest.aantal
2.4De vaart stroomopwaarts vanaf de Middellandse Zee naar het meer van Moiris duurt zeven dagen.afstand
2.5Op een dagreis uit de Middellandse Zeekust van Egypte vind je op twintig meter diepte slik (aanslibbing). afstand
2.6De Middellandse Zeekust van Egypte is 666 km. (i.e. 60 schoinoi = 3600 stadia) breed (foutieve berekening, want de schrijver gaat uit van een schoinos = 60 stadia, i.p.v. 40).lengtemaat
2.7De weg van Athene naar Olympia (Pisa) is bijna 275 km. lang (i.e. op 15 stadia na 1500 stadia).lengtemaat
2.7De weg vanaf de Middellandse Zeekust van Egypte, d.w.z. het Pelousion, is precies 277,5 km. (i.e. 1500 stadia) lang.lengtemaat
2.8Waar Egypte op z’n breedst is, duurt de reis van oost naar west twee maanden. tijd
2.8Zuidelijk van Heliopolis is het Egyptische gebied smal over een lengte van ongeveer 4 dagen stroomopwaarts varen. tijd
2.8Zuidelijk van Heliopolis is Egypte op z’n breedst niet meer dan 37 km. (i.e. 200 stadia; wschl. een foutieve berekening op basis van schoinoi van 60 i.p.v. 40 stadia). lengtemaat
2.9De reis over de Nijl van Heliopolis naar Thebe duurt 9 dagen over een afstand van bijna 900 km. (i.e. 4860 stadia of 81 schoinoi; wschl. een foutieve berekening op basis van schoinoi van 60 i.p.v. 40 stadia). afstand & lengtemaat
2.9De Middellandse Zeekust van Egypte is 666 km. (i.e. 3600 stadia) breed (dezelfde foutieve berekening als in 2.6). lengtemaat
2.9De afstand vanaf de Middellandse Zeekust van Egypte tot Thebe is 1132 km. (i.e. 6120 stadia; wschl. een foutieve berekening op basis van schoinoi van 60 i.p.v. 40 stadia). lengtemaat
2.9De afstand van Thebe naar Elefantine over de Nijl bedraagt 333 km. (i.e. 1800 stadia; wschl. een foutieve berekening op basis van schoinoi van 60 i.p.v. 40 stadia). lengtemaat
2.11De Nijl zou de Arabische Golf binnen 20.000, ja zelfs 10.000 jaar kunnen laten dichtslibben.tijd
2.13De Egyptische farao Moiris is 900 jaar voor Herodotos’ bezoek aan Egypte gestorven (i.e. ca. 1340 vC). tijd
2.13Waar in de tijd van farao Moiris de Delta werd overstroomd bij een waterhoogte van de Nijl van 3,7 m. (i.e. 8 el, pechys), moet het water in de tijd van de schrijver daarvoor een hoogte hebben bereikt van 6,90 à 7,35 m. (i.e. 15 à 16 el, pechys).lengtemaat
2.15Volgens de Ioniërs heeft de Middellandse Zeekust van Egypte een totale lengte van 444 km. (i.e. 40 schoinoi).lengtemaat
2.15Het oude Thebe in Egypte (de Thebaïs) had een omtrek van 1132,2 km. (i.e. 6120 stadia).lengtemaat
2.28Farao Psammetichos laat met een kabel van duizenden meters lengte (i.e. vele duizenden orguiai oftewel vadems van 1.85 m.) de diepte van vermeende bronnen van de Nijl peilen.lengtemaat
2.29Ten zuiden van Elefantine is de Nijl niet goed bevaarbaar over een afstand van 88,8 km. (i.e. 12 schoinoi) of vier dagen reizen.lengtemaat & tijd
2.29Voorbij het eiland Tachompso ten zuiden van Elefantine kost het je 40 dagen reizen over land én twaalf dagen met de boot om de stad Meroë te bereiken. tijd
2.30Vanuit de stad Meroë duurt een bootreis naar het gebied in Ethiopië waar zich de “overlopers” hebben gevestigd, 56 dagen.tijd
2.31De loop van de Nijl ten zuiden van Egypte is bekend over een afstand van (afgerond) vier maanden reizen over water en land.tijd
2.32Nasamonen op expeditie in de Libische woestijn worden gevangengenomen door “mannetjes, kleiner dan mannen van gemiddelde lengte”.lengtemaat
2.34Vanuit Kilikia (in het zuiden van Klein-Azië) is het naar Sinope (aan de kust van de Zwarte Zee) een reis van vijf dagen (over land) voor iemand met weinig bagage.tijd
2.41Het eiland Prosopitis in de Nijldelta heeft een omtrek van 66½ km. (i.e. 9 schoinoi, om precies te zijn 6,66 km. = 9*7,4). lengtemaat
2.43Herakles is een van de twaalf goden die na de oorspronkelijke acht van het Egyptische pantheon zijn gekomen; dit is 17.000 jaar vóór de heerschappij van Amasis (569-526 vC) gebeurd.tijd
2.44De tempel van Herakles in Tyros is 2300 jaar vóór de tijd van de schrijver door de eerste bewoners opgericht.tijd
2.44De tempel van Herakles op het eiland Thasos is vijf (inclusief geteld) generaties vóór de geboorte van Herakles opgericht. tijd
2.48Tijdens het feest ter ere van Dionysos worden poppen in optocht rondgedragen met fallussen even groot als het lichaam zelf; de poppen zijn ongeveer een ½ m. groot (i.e. een el, pechys).lengtemaat
2.60Zeker 700.000 mensen (kinderen niet meegerekend) vieren jaarlijks het feest ter ere van Artemis in de stad Boubastis.aantal
2.61Vele tienduizenden doen mee aan de rouwplechtigheden tijdens het feest ter ere van Isis in de stad Bousiris.aantal
2.63Zeker 1000 mannen gaan een ritueel gevecht aan met de priesters tijdens het feest ter ere van Ares (= Seth) in Papremis.aantal
2.77Egyptenaren maken iedere maand drie dagen achtereen gebruik van zuiveringsmiddelen om hun lichaam schoon te spoelen. tijd
2.86Tijdens het mummificeren (duurste methode) wordt het lichaam van de overledene gedurende precies 70 dagen in een bad met een oplossing van soda gelegd. tijd
2.87Tijdens het mummificeren (minder kostbare methode) krijgt het lichaam van de overledene via de anus een spoeling die 70 dagen duurt. tijd
2.88Tijdens het mummificeren (goedkoopste methode) wordt in het lichaam van de overledene voor de duur van 70 dagen een purgeermiddel direct in de buikholte ingespoten. tijd
2.91De sandaal van Perseus is 92 cm. (i.e. 2 el, pechys) groot.lengtemaat
2.92Het onderste gedeelte van de papyrusplant, ong. 46 cm. (i.e. ongeveer een el, pechys), is eetbaar. lengtemaat
2.96Egyptische vrachtschepen zijn van planken van acaciahout gemaakt, langer dan 90 cm. (i.e. 2 el, pechys). lengtemaat
2.96Een Egyptisch vrachtschip (baris) kan tientallen tonnen (i.e. vele duizenden talenten; een talent is een gewicht van 26,2 kg. volgens Euboïsche standaard) aan gewicht vervoeren. gewicht
2.99Min, eerste farao van Egypte, heeft de loop van de Nijl 18½ km. (i.e. 100 stadia) ten zuiden van Memfis verlegd. lengtemaat
2.100De priesters van Memfis overleggen een papyrusrol met de namen van 330 farao’s. aantal
2.100Op de namenlijst van farao’s die de priesters van Memfis overleggen, komen 18 Ethiopiërs voor en één Egyptische vrouw.aantal
2.106Op de rotsen langs de weg van Efese naar Fokaia én die van Sardes naar Smyrna is de figuur van een man afgebeeld van meer dan 2 m. (i.e. ‘tot en met de vijfde span’, spithame) hoog. lengtemaat
2.110Standbeelden voor de tempel van Hefaistos (Ptah) van farao Sesostris en zijn vrouw zijn bijna 14 m. (i.e. 30 el, pechys) hoog. lengtemaat
2.110Standbeelden voor de tempel van Hefaistos (Ptah) van de vier zonen van farao Sesostris zijn meer dan 9 m. (i.e. 20 el, pechys) hoog. lengtemaat
2.111Maximale hoogte van de Nijl in de tijd van farao Feros was bijna 8,30 m. (i.e. 18 el, pechys). lengtemaat
2.111De blindheid waardoor farao Feros werd getroffen, duurde 10 jaar.tijd
2.111De obelisken die door farao Feros aan de voorzijde van de tempel van Helios (Aton) zijn opgericht, zijn elk 46 m. hoog en 3,7 m. dik. (i.e. resp. 100 en 8 el, pechys). lengtemaat
2.116Meneleos zegt in Egypte nagelaten te hebben 100 runderen aan de goden te offeren (citaat uit de Odysseia, boek 4, rr. 351-352). aantal
2.121In de westelijke voorhal van het Hefaisteion in het Egyptische Memfis staan twee standbeelden van 11½ m. (i.e. 25 el, pechys) hoogte.lengtemaat
2.122De tempel van Demeter (Isis) ligt op bijna 3,7 km. (i.e. 20 stadia) afstand van de stad Memfis (?).lengtemaat
2.124Cheops zet om de 3 maanden 100.000 arbeiders in zijn piramide te bouwen.aantal & tijd
2.124De aanleg van de weg voor de aanvoer van stenen voor de piramide van Cheops (en die van de ondergrondse ruimten) heeft 10 jaar geduurd.tijd
2.124De weg voor de aanvoer van stenen voor de piramide van Cheops is 925 m. lang (i.e. 5 stadia) en 18½ m. breed (i.e. 10 orguiai) en op het hoogste punt 14,8 m. (i.e. 8 orguiai).lengtemaat
2.124De bouw van de piramide van Cheops heeft 20 jaren in beslag genomen.tijd
2.124Het grondvlak van de piramide van Cheops meet 248 bij 248 m. (i.e. 8 x 8 plethron).lengtemaat
2.124De voor de bouw van de piramide van Cheops gebruikte stenen zijn niet kleiner dan 9,3 m. (misschien is de omtrek bedoeld). lengtemaat
2.125Aan ramenas (of radijs), knoflook en uien is volgens een inscriptie in de piramide in totaal 1600 zilveren talenten uitgegeven.gewicht
2.126Het grondvlak van de piramide van de dochter van Cheops meet 46½ bij 46½ m. (i.e. 1½ x 1½ plethron). lengtemaat
2.127Cheops is 50 jaar farao van Egypte geweest. tijd
2.127De piramide can Chefren is 12,4 m. (i.e. 40 voet, pous) lager dan die van Cheops. lengtemaat
2.127De piramiden van Cheops en Chefren staan op een verhoging van 31 m. (i.e. 100 voet, pous) hoogte. lengtemaat
2.127Chefren is 56 jaar farao van Egypte geweest. tijd
2.128De Egyptenaren hebben onder het bewind van Cheops en Chefren 106 jaar ellende beleefd. tijd
2.130In het paleis van farao Mykerinos staan in een aparte ruimte 20 kolossale vrouwenbeelden. aantal
2.134Het grondvlak van de zgn. piramide van Rodopis meet 86,8 bij 86,8 m. (i.e. 3 x 3 plethron). lengtemaat
2.135Rodopis schenkt een 10de deel van haar vermogen aan het orakel van Delfi in de vorm van ijzeren spiezen, obeloi. aantal
2.137Ethiopisch koning Sabakos heerst 50 jaar lang over Egypte. tijd
2.138Twee kanalen, die op de tempel van Boubastis uitkomen, hebben een breedte van elk 31 m. (i.e. 100 voet, pous). lengtemaat
2.138Het poortgebouw van de tempel van Artemis (Boubastis) is 18½ m. (i.e. 10 vadem, orguia) hoog. lengtemaat
2.138Het poortgebouw van de tempel van Boubastis is versierd met figuren van 2,76 m. (i.e. 6 el, pechys) hoog. lengtemaat
2.138Het grondvlak van de tempel van Boubastis meet 185 bij 185 m. (i.e. 1 x 1 stadion). lengtemaat
2.138Van de tempel van Artemis (Boubastis) loopt naar de tempel van Hermes (Thot) een weg die 555 m. lang en 124 m. breed (i.e. resp. 3 stadia en 4 plethra) is. lengtemaat
2.140Het kunstmatige eiland Elbo in de Nijldelta is 3.42 km2 (i.e. 10 bij 10 stadia) óf 10,75 km2 (i.e. 10 stadia in alle richtingen en zo een cirkel vormend) groot. lengtemaat
2.141Egyptische soldaten beschikken van staatswege een stuk land van 2883 m2 (i.e. 12 arourai). oppervlaktemaat
2.142Er zijn 341 generaties farao’s en opperpriesters geweest tot de heerschappij van farao Sethos. aantal
2.142Sinds de eerste dinastie van 8 goden zijn 11.340 jaar voorbijgegaan van menselijke heersers in Egypte. tijd
2.143Hekataios stelt vast dat hij in 16de lijn afstamt van een god. aantal
2.145Egypte werd oorspronkelijk door drie generaties goden bestuurd, waarvan de eerste 8 goden telde en de tweede 12. aantal
2.145Dionysos heerst over Egypte 15000 jaar vóór farao Amasis. tijd
2.145De ‘Griekse’ Dionysos leefde 1000 jaar vóór de tijd van de schrijver. tijd
2.145De ‘Griekse’ Herakles leefde 900 jaar vóór de tijd van de schrijver. tijd
2.145De ‘Griekse’ Pan leefde 800 jaar vóór de tijd van de schrijver.tijd
2.147Tijdens de dodekarchie werd Egypte opgesplitst in 12 districten en bestuurd door 12 farao’s. aantal
2.148Het labyrint ten zuiden van het meer van Moris telt 12 hallen, 2 verdiepingen en op elk daarvan 1500 vertrekken. aantal
2.148De piramide bij het labyrint ten zuiden van het meer van Moiris heeft een oppervlakte van 5.476 m2 (i.e. 40 x 40 orguiai). lengtemaat
2.149Het meer van Moiris heeft een omtrek van 666 km. (i.e. 3600 stadia sive 60 schoinoi); wschl. een foutieve berekening, want de schrijver gaat uit van een schoinos = 60 stadia, i.p.v. 40.lengtemaat
2.149Twee piramiden in het meer van Moiris steken voor de helft boven het water uit en hebben een totale hoogte van 185 m. (i.e. 100 orguiai = 1 stadion = 6 plethra). lengtemaat
2.149Er is 6 maanden lang toevoer van water naar het meer van Moiris, 6 maanden lang afvoer daarvan. tijd
2.149Dagelijkse opbrengst van de visvangst in het meer van Moiris is 1 talent zilver bij hoogtij, 20 mna bij laagtij. gewicht
2.151De opperpriester van Hefaistos (Eg. Ptah) vergist zich en presenteert 11 gouden schalen aan 12 farao’s. aantal
2.153De door Psammetichos I gebouwde hal voor Apis heeft een dak dat gestut wordt door zuilen van 5½ m. (i.e. 12 pechys) hoogte. lengtemaat
2.155De voorhal van de tempel van Leto in Bouto is bijna 18½ m. (i.e. 10 orguiai) hoog. lengtemaat
2.155De kapel van Leto in Bouto heeft de vorm van een kubus (monoliet) van 18½ m. (i.e. 40 pechys, l x b x h). lengtemaat
2.155De kapel van Leto in Bouto heeft een dak van 18½ m. (i.e. , l x b) met daarbij een uitstekende rand van 1,84 m. lengtemaat
2.157Psammetichos I is 54 jaar farao van Egypte geweest. tijd
2.157De Syrische stad Azotos is 29 jaar lang belegerd geweest door Psammetichos I. tijd
2.158Het kanaal dat de Nijl met de Rode Zee verbindt, heeft een lengte van een bootreis van 4 dagen en een breedte van ong. 45 m. (i.e. 2 triremen breed die met uitgeslagen roeiriemen naast elkaar konden varen). afstand & tijd
2.159Nekos II is 16 jaar farao van Egypte geweest. tijd
2.161Psammis is 6 jaar farao van Egypte geweest. tijd
2.161Apriës is 25 jaar farao van Egypte geweest. tijd
2.163Apriës stuurt 30.000 Ionische en Karische hulptroepen tegen zijn eigen leger. aantal
2.164De Egyptische samenleving telt 7 bevolkingsgroepen met hun eigen werkzaamheden. aantal
2.165De Hermotybiërs (Egyptische soldaten) telden op hun hoogtepunt 160.000 man. aantal
2.166De Kalasiriërs (Egyptische soldaten) telden op hun hoogtepunt 250.000 man. aantal
2.168Een Egyptisch soldaat bezat van staatswege een lap grond van 2883 m2 (i.e. 12 arourai = 12 x 240¼ m2. oppervlaktemaat
2.168Een aroura staat gelijk aan 100 pecheis in het vierkant, d.w.z. 53 x 53 m. (= 2809 m2). oppervlaktemaat
2.168De lijfwacht van de farao was samengetseld uit 1000 Hermotybiërs en Kalasiriërs, die voor de duur van één jaar waren aangesteld. aantal
2.168Een soldaat van de lijfwacht van de farao kreeg als toelage dagelijks meer dan 2 kilo geroosterd graan, bijna een kilo rundvlees en 4 bekers wijn. aantal
2.175Elefantine ligt 20 dagen varen van Saïs. tijd
2.175Amasis laat een monoliet (kapel) door 2000 schippers van Elefantine naar Saïs vervoeren. aantal
2.175De monoliet waarvan Amasis een kapel laat maken, meet aan de buitenkant 21 bij 14 bij 8 pecheis, i.e. 9,66 bij 6,44 bij 3,68 m. (lxbxh). lengtemaat
2.175De monoliet waarvan Amasis een kapel laat maken, meet aan de binnenkant 18 pecheis + 1 pygon bij 5 pecheis, i.e. 8,68 bij 2,30 m. (lxh). lengtemaat
2.176Vóór de tempel van Hefaistos in Memfis ligt een beeld dat 23¼ m. (i.e. 75 podes) lang is. lengtemaat
2.176Het liggende beeld vóór de tempel van Hefaistos in Memfis wordt geflankeerd door twee standbeelden die elk 6,20 m. (i.e. 20 podes) hoog zijn. lengtemaat
2.176In Saïs hebt je een pendant van het liggende beeld in Memfis (zie boven). lengtemaat
2.177Onder farao Amasis waren er 20.000 bewoonde steden in Egypte. aantal
2.180Het afbouwen (door de Amfiktyonen) van de Apollotempel in Delfi kost 7860 kg. aan zilver (i.e. 300 talenten). gewicht
2.180Het aandeel van de Delfiërs voor de afbouw van de Apollotempel in Delfi kost 1965 kg. aan zilver (i.e. 75 talenten). gewicht
2.180Farao Amasis schenkt voor de afbouw van de Apollotempel in Delfi beitsmiddel ter waarde van 26.200 kg. zilver (i.e. 1000 talenten). gewicht
2.180In Egypte woonachtige Grieken schenken voor de afbouw van de Apollotempel in Delfi 8¾ kg. aan zilver (i.e. 20 mna). gewicht
3.5De reis door het woestijngebied tussen Ienysos en het Serbonismeer vergt drie dagen. afstand
3.9De door Arabieren van huiden aangelegde pijpleiding vanuit de rivier Korys naar de Palestijns-Syrische woestijn heeft een lengte van 480 km. (i.e. twaalf dagen reizen). afstand
3.10Farao Amasis heeft 44 jaar over Egypte geheerst. tijd
3.13De Kyreneërs schenken bij hun overgave farao Amasis 500 zilveren mna (i.e. 8,33 talent of 218,3 kg.). gewicht
3.14Farao Psammenitos heeft zes maanden geregeerd. tijd
3.14Na de inname van Memfis laat Kambyses 2000 Egyptische jongemannen ter dood brengen.aantal
3.22De maximale leeftijd van een Pers bedraagt 80 jaar. aantal
3.23Ethiopiërs ‘met het lange leven’ worden minstens 120 jaar oud. aantal
3.25Kambyses stuurt een deel van zijn leger, t.w. 50.000 manschappen, af op de Ammoniërs. aantal
3.25Gebrek aan voedsel dwingt Kambyses’ soldaten uit hun midden er telkens één op de tien te doden en op te eten. aantal
3.30Smerdis is als enige in staat een Ethiopische boog 4 cm. (= twee vingers, i.e. daktyloi) ver aan te spannen.lengtemaat
3.35Kambyses heeft zonder enige opgaaf van redenen 12 vooraanstaande Perzen levend laten begraven. aantal
3.39Polykrates bezat een vloot van 100 fregatten (pentekonteroi). aantal
3.39Polykrates beschikte in zijn leger over 1000 boogschutters. aantal
3.44Polykrates stuurt politieke tegenstanders op 40 slagschepen, triëres, naar Kambyses om hem te steunen in zijn oorlog tegen Egypte. aantal
3.47Amasis heeft de Lakedaimoniërs een pantser van linnen geschonken met daarin verwerkt 360 draden. aantal
3.48Periandros stuur 300 zonen van prominente Kerkyreërs naar Alyattes in Sardes om gecastreerd (eunuch) te worden. aantal
3.56De Lakedaimoniërs varen na een (vergeefs) beleg van Samos van 40 dagen terug naar huis.tijd
3.57De Sifniërs besteden een tiende van de opbrengst uit hun goud- en zilvermijnen aan de bouw van een schathuis in Delfi. volume
3.58De Sifniërs weigeren Samiërs een lening van 10 talenten. gewicht
3.58Na een gevecht dwingen Samiërs 100 talenten af van de Sifniërs. gewicht
3.58Samische ballingen zijn na 5 jaar in Kydonia op Kreta gewoond te hebben door de Aigineten als slaven afgevoerd. tijd
3.60De drie grootste bouwwerken, ooit door de Grieken gemaakt, zijn door Samiërs tot stand gebracht. aantal
3.60Eupalinos van Megara bouwt op Samos een ondergronds aquaduct met een lengte van 1295 m. (i.e. 7 stadia) en een doorsnede van bijna 2,48 m. (i.e. 8 podes) onder een berg van bijna 280 m. (i.e. 150 orguiai) hoog. lengtemaat
3.60In de tunnel (aquaduct) van Eupalinos van Megara is op een diepte van 9,2 m. (i.e. 20 pecheis) een tweede tunnel aangebracht van 93 cm. (i.e. 3 podes) breed. lengtemaat
3.60De haven van Pythagoreion (Samos) heeft een dam van 37 m. (i.e. 20 orguiai) diep en 370 m. (i.e. 2 stadia) lang. lengtemaat
3.66Kambyses heeft 7 jaar en 5 maanden over Perzië geheerst. tijd
3.67De Magiër (pseudo-)Smerdis is na Kambyses’ dood nog 7 maanden aan de macht in Perzië. tijd
3.67De Magiër (pseudo-)Smerdis kondigt een 3 jaar lange vrijstelling van militaire dienst en belastingen af. tijd
3.68De Magiër (pseudo-)Smerdis wordt na 7 maanden aan de macht te zijn geweest ontmaskerd door (de dochter van) Otanes. tijd
3.707 Perzische edellieden verenigen zich in een complot tegen de Magiërs. aantal
3.76Dareios en zijn medeopstandelingen zien een voorteken: 7 havikken jagen op 2 paar gieren. aantal
3.80Dareios en zijn medeopstandelingen houden (meer dan) 5 dagen na de aanslag op de Magiërs overleg over de toekomstige staatsvorm in Perzië. tijd
3.89Dareios deelt het Perzische rijk in in 20 bestuursgebieden (satrapieën). aantal
3.89Een zilveren Babylonisch talent staat gelijk aan 78 Euboïsche mna’s (60 mna’s gaan in een Euboïsch talent); een Babylonisch talent verhoudt zich dus t.o.v. een Euboïsch talent als 6 : 7,8. gewicht
3.90Het eerste Perzische bestuursgebied (Ioniërs, Magneten, Aioliërs, Kariërs, Lykiërs, Milyërs, Pamfyliërs) draagt 400 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.90Het tweede Perzische bestuursgebied (Mysiërs, Lydiërs, Lasoniërs, Kabaliërs, Hygennen) draagt 500 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.90Het derde Perzische bestuursgebied (Hellespontiërs, Frygiërs, Thrakiërs, Paflagonen, Mariandynen, Syriërs) draagt 360 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.90Het vierde Perzische bestuursgebied (Kilikiërs) draagt 360 / 500 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.91Het vijfde Perzische bestuursgebied (Foenicië, Palestijnse Syrië, Kypros) draagt 350 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.91Het zesde Perzische bestuursgebied (Egypte, Libya, Kyrene, Barke) draagt 700 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.91Het zevende Perzische bestuursgebied (Sattagyden, Gandariërs, Dadiken, Aparyten) draagt 170 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.91Het achtste Perzische bestuursgebied (Sousa, Kissiërs) draagt 300 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.92Het negende Perzische bestuursgebied (Babylon, Assyrië) draagt 1000 zilveren Babylonische talenten en 500 jongens af aan belasting. aantal & gewicht
3.92Het tiende Perzische bestuursgebied (Agbatana, Media, Parikaniërs, Orthokorybantiërs) draagt 450 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.92Het elfde Perzische bestuursgebied (Kaspiërs, Pausiken, Pantimathen, Dareiten) draagt 200 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.92Het twaalfde Perzische bestuursgebied (Baktriërs, Aiglen e.a.) draagt 360 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.93Het dertiende Perzische bestuursgebied (Paktyën, Armeniërs e.a.) draagt 400 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.93Het veertiende Perzische bestuursgebied (Sagartiërs, Sarangen, Thamaneërs, Outiërs, Myken, eilanden Rode Zee) draagt 600 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.93Het vijftiende Perzische bestuursgebied (Saken, Kaspiërs) draagt 250 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.93Het zestiende Perzische bestuursgebied (Parthen, Chorasmiërs, Sogden, Ariërs) draagt 300 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.94Het zeventiende Perzische bestuursgebied (Parikaniërs of Paretakenen, Klein-Aziatische Ethiopiërs) draagt 400 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.94Het achttiende Perzische bestuursgebied (Matiënen, Saspeiren, Alarodiërs) draagt 200 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.94Het negentiende Perzische bestuursgebied (Moschen, Tibarenen, Makronen, Mossynoiken, Maren) draagt 300 zilveren Babylonische talenten af aan belasting. gewicht
3.94Het twintigste Perzische bestuursgebied (Indiërs) draagt 360 Babylonische talenten in goudkorrels af aan belasting.gewicht
3.95Zilver verhoudt zich in waarde tot goud als 1 : 13. aantal
3.95De totale afdracht aan Dareios van alle Perzische bestuursgebieden bedraagt 14560 Euboïsche talenten (= 11200 Babylonische talenten). gewicht
3.97Ethiopiërs en hun buurvolkeren ‘doneren’ aan de Perzische schatkist om de 2 jaar 2 liter onbewerkt goud, 200 ebbenhouten boomstammen, 5 Ethiopische jongens en 20 slagtanden van olifanten. aantal
3.97Kolchiërs en hun buurvolkeren ‘doneren’ aan de Perzische schatkist om de 4 jaar 100 jongens en 100 meisjes. aantal
3.97Arabieren ‘doneren’ aan de Perzische schatkist jaarlijks 1000 talenten aan wierook. gewicht
3.98In de moerassen levende Indiërs bouwen voor de visvangst boten van 1 lid rietlengte. lengtemaat
3.102Indiërs gaan op jacht naar goud rijdend op een span van 3 kamelen, twee mannetjes met in hun midden een vrouwtje. aantal
3.103Aan de achterpoten van een kameel zitten 4 dijen en 4 knieën. aantal
3.108Een leeuwin brengt één keer in haar leven één welp ter wereld. aantal
3.113In Arabië heb je een schapensoort met een staart van 1½ m. lengte (i.e. 3 pecheis). lengtemaat
3.113In Arabië heb je een schapensoort met een staart van bijne ½ m. breedte (i.e. 1 pechys). lengtemaat
3.117In Klein-Azië komt de rivier Akes uit op een vlakte omringd door een gebergte, waardoor het zich een uitweg baant langs 5 openingen. aantal
3.120Polykrates, tiran van Samos, is aan de macht gekomen met de hulp van slechts 15 zwaarbewapende handlangers (hoplieten). aantal
3.123Oroites, satraap van Magnesia, lokt Polykrates met 8 kisten vol stenen met slechts een laagje goud erbovenop. aantal
3.127De lijfwacht van Oroites (satraap van Sardes) telt 1000 leden. aantal
3.12830 prominente Perzen bieden Dareios hun diensten aan om Oroites uit te schakelen.aantal
3.129Koning Dareios kan 7 dagen en nachten lang niet slapen door pijn aan een verzwikte enkel.tijd
3.130Dareios schenkt arts Demokedes 2 gouden voetboeien als dank voor de genezing van zijn enkel.aantal
3.131De arts Demokedes verdient in 3 achtereenvolgende jaren resp. op Aigina 2 talenten, in Athene 100 mna en op Samos 2 talenten.gewicht
3.135Dareios stuurt 15 prominente Perzen met arts Demokedes mee op verkennningstocht in Griekenland.aantal
3.136Samen met arts Demokedes varen 15 prominente Perzen uit met een vrachtschip en 2 slagschepen naar Griekenland (vanuit Sidon). aantal
3.150De Babyloniërs doden tijdens de opstand tegen Dareios hun vrouwen op één na die voor het eten moet zorgen. aantal
3.152Een jaar en 7 maanden duurt het beleg van Babylon zonder dat er enig schot in komt. tijd
3.153Na 18 maanden vergeefs belegeren komt Zopyros met een list om Babylon in te nemen. tijd
3.155Dareios moet in totaal 7000 manschappen bereid houden voor de definitieve aanval op Babylon. aantal
3.155Dareios moet 35 dagen, nadat Zopyros’ ‘overgelopen’ is naar de Babyloniërs, tot actie overgaan. tijd
3.157Zopyros, overgelopen naar de Babyloniërs, krijgt het commando over het leger en verslaat 7000 manschappen uit het leger van Dareios. aantal
3.159Na de inname van Babylon laat Dareios ca. 3000 prominente Babyloniërs aan palen rijgen (ἀνασκολοπίζειν). aantal
3.159Om het voortbestaan van de stad te garanderen voorziet Dareios het ingenomen Babylon van nieuwe vrouwen, 50.000 in totaal.aantal
4.1De Skythen hebben 28 jaar lang over het noorden van Klein-Azië geheerst. tijd
4.7Tussen de eerste Skythische koning Targitaos en Dareios’ invasie van Skythia ligt een periode van ca. 1000 jaren. tijd
4.9Herakles verwekt in het land Hylaia drie zonen bij een wezen, half vrouw, half adder. aantal
4.14De dichter Aristeës uit de Prokonnesos verschijnt na 7 jaar dood gewaand te zijn. tijd
4.15240 jaar na zijn verdwijning is de dichter Aristeës nog gezien in Metapontion in Zuid-Italië, tijd
4.18Skythische boeren, Borystheneïeten, bewonen een gebied van drie (in oostelijke richting) bij elf (in noordelijke richting) dagen reizen. afstand
4.19Skythische herders aan de overkant van de rivier Pantikapes bewonen een gebied over een reisafstand van 14 dagen in oostelijke richting. afstand
4.21De Sauromaten bewonen ten noorden van het meer van Maietis een gebied over een reisafstand van 15 dagen. afstand
4.22Ten noorden van de Boudinen heb je onbewoond gebied over een reisafstand van zeven dagen. afstand
4.28In het gebied van de Sinden is het 8 maanden achtereen winter (de overige vier maanden is het er nog steeds koud). tijd
4.41De Middellandse Zee en de Rode Zee liggen 185 kilometer van elkaar af (i.e. 100.000 orguiai of 1000 stadia). lengtemaat
4.47De rivier Istros heeft 5 mondingen. aantal
4.48De rivier Istros wordt gevoed door 5 andere rivieren die op hem uitkomen. aantal
4.49Nog 11 andere rivieren komen op de Istros uit. aantal
4.52Het is een totaal van 9 dagen varen over de Hypanis van begin tot aan de Zwarte Zee. aftsand
4.53Vanuit het noorden is het tot aan het gebied Gerros een afstand van 40 dagen varen over de Borysthenes. afstand
4.62Skythen bouwen van takkenbundels een heiligdom voor Ares in de vorm van een soort verhoging met de omtrek van 555 meter (i.e. drie stadia); het oppervlak daarvan meet 19.252 m2, d.w.z. (555/4)^2. lengtemaat
4.62Jaarlijks wordt in Skythia ieder heiligdom van Ares vanwege inzakken opgehoogd met 150 karrenvrachten aan takken. aantal
4.62Door de Skythen wordt van elke 100 gevangengenomen vijanden er één geslachtofferd. aantal
4.68Wanneer de koning van de Skythen ziek is, laat hij zich adviseren door de drie meest vooraanstaande zieners. aantal
4.72Een jaar na het overlijden van een Skythische koning worden 50 dienaren en 50 paarden aan hem geofferd. aantal
4.81Ergens tussen de Borysthenes en de Hypanis in staat een bronzen vat opgesteld dat 6 x groter is dan het mengvat aan de monding van de Zwarte Zee (Pontos Euxeinos). Het kan 15.720 liter (i.e. 600 amforeis) bevatten en heeft een wand die 12 cm. (i.e. 6 daktyloi) dik is. volume & lengtemaat
4.82In het gebied tussen de Borysthenes en de Hypanis in heb je een rots met de voetafdruk van Herakles met een lengte van 92 cm. (i.e. 2 pecheis). lengtemaat
4.85 De Zwarte Zee (Pontos Euxeinos) meet 2053½ bij 610½ kilometer (i.e. 11100 bij 3300 stadia). lengtemaat
4.85De monding van de Bosporos naar de Zwarte Zee toe is 740 m. (i.e. 4 stadia) breed. lengtemaat
4.85De Bosporos heeft een lengte van 22,2 km. (i.e. 120 stadia). lengtemaat
4.85De Propontis is 92½ km. op z’n breedst en 259 km. lang (i.e. 500 resp. 1400 stadia). lengtemaat
4.85De Hellespont is op z’n smalst 1,3 km. breed en 74 km. lang (i.e. 7 resp. 400 stadia). lengtemaat
4.86Een schip legt op de Zwarte Zee in de zomertijd overdag 129½ kilometer en ’s nachts 111 kilometer (i.e. 70000 resp. 60000 orguiai) af. lengtemaat
4.87Dareios had voor zijn legerexpeditie tegen de Skythen 700.000 manschappen, inclusief ruiters (mariniers niet meegeteld), en 600 schepen bijeengebracht. aantal
4.89Dareios vaart in 2 dagen tijd van de Bosporos naar de monding van de Istros. tijd
4.90De rivier Tearos in Thrakia ontspringt uit 38 geneeskrachtige bronnen, zowel warme als koude. aantal
4.98Dareios laat de Ioniërs in zijn leger 60 knopen in een riem leggen om het aantal dagen af te tellen vanaf zijn vertrek van de Istros naar het binnenland van Skythia (vgl. 4.133). aantal
4.101Diagonaal bezien meet Skythia 740 kilometer, gebaseerd op twintig dagreizen  van elk 37 kilometer (i.e 20 x 200 stadia). lengtemaat
4.108De Boudinen bouwen een houten stad met daaromheen een houten muur met een lengte van 22,2 km. (i.e. 4 x 30 = 120 stadia); bij een gemiddelde hoogte van 5 m. (schatting) zou er voor een totaal oppervlak van 111.000 m2 aan hout zijn gebruikt! lengtemaat
4.124Dareios laat 8 forten in de woestijn voorbij het land van de Boudinen bouwen op een afstand van elkaar van 11,1 km. (i.e. 60 stadia). lengtemaat
4.139De Ioniërs breken de brug over de Istros aan Skythische zijde af ‘zover als een pijlschot kan reiken’. afstand
4.143Dareios laat na zijn mislukte veldtocht tegen de Skythen Megabazos in Thrakia achter met een leger van 80.000 man. aantal
4.151De bewoners van Thera negeren een orakelspreuk van Delfi en ondergaan een zeven jaar lange periode van droogte. tijd
4.157Battos, verjaagd van Thera, leeft met zijn volgelingen 2 jaar op het eiland Platea bij Libië. tijd
4.158Battos sticht op de Libische kust de stad Aziris, waar hij met zijn volgelingen 6 jaar verblijft. tijd
4.159Battos, de ‘Stedenstichter’, en zijn zoon Arkesilaos regeren 56 jaar (i.e. 40 + 16) over Kyrene. tijd
4.160Arkesialos I onderneemt een veldtocht tegen de Libiërs, waarbij 7000 Kyreneërs sneuvelen. aantal
4.175De ‘heuvel van de Chariten’ in het gebied van de Maken (Libya) ligt 37 km. (i.e. 200 stadia) verwijderd van de Middellandse Zee.lengte
4.179Iason brengt op weg naar Delfi een offer van 100 runderen, een zgn. hekatombe (Gr. ἑκατόμβη); het feitelijke aantal wordt niet aangegeven.aantal
4.181Van het Egyptische Thebe tot aan de Zuilen van Herakles liggen op een heuvelrug op telkens een afstand van tien dagen reizen zoutheuvels. afstand
4.181Het heiligdom van Ammon ligt op een afstand van tien dagen reizen verwijderd van het Egyptische Thebe. afstand
4.182Vanuit de tempel van Ammon ligt op een afstand van tien dagen reizen Augila.afstand
4.183Vanuit Augila is het tien dagen reizen naar het gebied van de Garamanten.afstand
4.183De Garamanten zijn vanaf de Lotofagen bereikbaar over een route van dertig dagen.afstand
4.184Vanuit het gebied van de Garamanten is het tien dagen reizen naar het gebied van de Ataranten.afstand
4.184Vanuit het gebied van de Ataranten is het tien dagen reizen naar het Atlasgebergte, waar de Atlanten wonen.afstand
4.185Voorbij de Zuilen van Herakles heb je op een afstand van tien dagen reizen voorbij het Atlasgebergte een zoutmijnafstand
4.195Voor de kust van de Gyzanten ligt volgens de Karthagers een langgerekt eiland met een lengte van 37 km (i.e. 200 stadia).lengtemaat
4.195Het grootste teer producerend meer op Zakynthos heeft een doorsnede van 21½ m. en een diepte van 3½ m. (i.e. 70 pous resp. 2 orguiai). lengtemaat
4.195Op Zakynthus verbindt een ondergrondse leiding van bijna 750 m. (i.e. ‘ongeveer’ 4 stadia) een meer met de zee.lengtemaat
4.198In het land van de Euesperieten en in Kinyps (waar de graanproductie even groot is als in het land van Babylon) is de opbrengst van de oogst resp. 100 en 300 maal zoveel t.o.v. de rest van Libya.aantal
4.199Het gebied rond Kyrene kent drie seizoenen. aantal
4.199De Kyreneërs zijn acht maanden lang bezig met oogsten.tijd
4.200Perzische troepen belegeren zonder succes negen maanden lang Barke (Nord-Afrika). tijd
4.203Perzische troepen slagen er niet in Kyrene te onderwerpen en slaan hun kamp op op een afstand van 11 km. (i.e. 60 stadia). afstand
5.1Perinthiërs dagen Paioniërs uit tot drie een-op-eengevechten. aantal
5.8Bij de Thrakiërs wordt het een overledene drie dagen lang opgebaard. tijd
5.9De paarden van de Sigynnen hebben hebben haren van bijna 10 cm. lengte (i.e. 5 daktyloi).lengtemaat
5.17De zilvermijn vlakbij het meer van Prasias in Makedonia heeft een dagelijkse opbrengst van 26,2 kg. (i.e. 1 talent).gewicht
5.30De Naxiërs beschikken over 8000 manschappen en vele schepen (volgens Aristagoras).aantal
5.32Artafrenes laat 200 slagschepen (i.e. triëreis) in gereedheid brengen voor de legerexpeditie tegen de Naxiërs. aantal
5.34Het (niet succesvole) beleg van Naxos door Megabates duurt vier maanden. tijd
5.49De Kilikiërs dragen aan de Perzische koning jaarlijks aan belastingen 500 zilveren talenten af. gewicht
5.51Aristagoras biedt Kleomenes voor zijn hulp bij de opstand tegen de Perzen aanvankelijk 10, later 50 talenten aan. gewicht
5.52De weg van Milete tot aan de Halys is 524 km. lang (i.e. 94½ parasang).lengtemaat
5.52De weg vanaf de Halys door Kappadokia tot aan het gebied van de Kilikiërs is 577 km. lang (i.e. 104 parasang).lengtemaat
5.52De weg dwars door Kilikia tot aan de Eufraat is 85 km. lang (i.e. 15½ parasang).lengtemaat
5.52De weg dwars door Armenia tot aan de rivier Gyndes is 311 km. lang (i.e. 56½ parasang).lengtemaat
5.52De weg door het laatste deel van Armenia vanaf de Gyndes langs het gebied van de Matiënen en door Kissia tot aan de Sousa is 234 km. lang (i.e. 42½ parasang).lengtemaat
5.53De weg van Sardes tot aan Sousa is bijna 2500 km. lang (i.e. 450 parasang), een reis van 90 dagen.lengtemaat & afstand
5.54De weg van Efese tot aan Sousa is bijna 2600 km. lang (i.e. 14040 stadia), een reis van 3 maanden en 3 dagen.lengtemaat & afstand
5.64Bij hun poging de Peisistratiden uit Athene te verdrijven raken Lakedaimoniërs slaags met de ruiterij van de Thessaliërs, van wie 40 man omkomen. aantal
5.65Na 36 jaar (tussentijdse verbanningen zijn niet meegerekend) komt een einde aan het bewind van de Peisistratiden (in 510 vC). tijd
5.66Kleisthenes heft de oude 4 ‘stammen’ (i.e. fylai) op en deelt Attika in in 10 nieuwe stammen. aantal
5.69Kleisthenes stelt 10 stamhoofden aan en verdeelt de demen in 10 groepen. aantal
5.72Isagoras verdrijft met hulp van troepen o.l.v. Kleomenes van Sparta 700 ‘vervloekte’ families uit Athene en helpt 300 medestanders aan belangrijke posities in de stad. aantal
5.73De Spartaanse actie mislukt en Kleisthenes en de 700 ‘vervloekte’ families keren terug in Athene. aantal
5.77Boiotiërs vallen Attika binnen, maar in een gevecht tegen de Atheners sneuvelen velen van hen en worden 700 gevangen genomen. aantal
5.77Atheners verslaan de Chalkidiërs en bezetten hun land door achterlating van 4000 kolonisten. aantal
5.77Boiotische en Chalkidische krijgsgevangenen worden door de Atheners vrijgelaten tegen betaling van 2 mna p.p.; een tiende deel van het losgeld is besteed aan een vierspan van brons als wijgeschenk op de Akropolis. gewicht
5.83Oiè, centraal gebied op het eiland Aigina, ligt op ong. 3.7 km. (i.e. 20 stadia) afstand van de hoofdstad Aigina. afstand
5.89Het orakel van Apollo in Delfi adviseert de Atheners 30 jaar te wachten, voordat zij de oorlog tegen de Aigineten beginnen (iets wat zij niet opvolgen). tijd
5.92β-γDe Bakchiaden sturen 10 mannen om het pas geboren kindje van Eëtion te doden. aantal
5.92ζKypselos is als tiran van Korinthe 30 jaar aan de macht. tijd
5.97Athene telt tijdens het bezoek van Aristagoras, afgezet tiran van Milete, 30.000 (mannelijke en stemgerechtigde) burgers in 499/498 vC. aantal
5.99Athene en Eretria sturen 20 resp. 5 schepen naar Milete om de Ioniërs bij hun opstand tegen de Perzen te ondersteunen. aantal
5.115Soloi op Kypros bevrijdt zich van Perzische overheersing, maar wordt na een beleg van 4 maanden weer ingenomen; Kypros heeft 1 jaar van de vrijheid kunnen genieten. tijd
5.117De Perzen doen er telkens 1 dag over om de steden Abydos, Perkote, Lampsakos en Paisos aan de Hellespont in te nemen. tijd
5.119De slag aan de Marsyas kost ong. 2000 Perzische soldaten het leven en meer dan 10.000 Karische soldaten. (Een volgende slag eiste nóg meer levens, zie 5.120.) aantal
6.5Histiaios krijgt van de Mytileners een bemanning voor 8 schepen waarmee hij bij Byzantion vijandelijke schepen onderschept. aantal
6.8De Ionische vloot bij Lade bestaat uit 353 slagschepen, zgn. drieriemers (i.e. triëreis), wat bij volledige bezetting zou betekenen dat 70600 mariniers worden ingezet. Precieze telling: Chios 100, Erythrai 8, Fokaia 3, Lesbos 70, Milete 80, Myous 3, Priëne 12, Samos 60, Teos 17.aantal
6.9De Perzische vloot bij Lade telt 600 schepen. aantal
6.12Na 7 dagen van afmattende trainingen houden de Ioniërs het voor gezien en weigeren nog langer naar hun vlootcommandant Dionysios van Fokaia te luisteren. tijd
6.14Van de 60 Samische schepen bij Lade hielden slechts 11 hun positie, de andere trokken zich voortijdig terug. aantal
6.15Voor de slag bij Lade leverde Chios 100 slagschepen met telkens 40 mariniers als bemanning. aantal
6.21tragediedichter Frynichos krijgt een boete van omgerekend € 39.810 (i.e. 1000 drachmen) om “het in herinnering brengen van nationaal leed” met zijn opvoering van De inname van Milete. gewicht
6.23Hippokrates (tiran van Gela) neemt Zangkle in en biedt Samiërs die zich op Sicilië willen vestigen 300 prominente krijgsgevangen burgers aan ter executie (wat door de Samiërs wordt geweigerd). aantal
6.27Vanuit Chios wordt een dansgroep van 100 jongens naar Delfi gestuurd, van wie er maar twee terugkeerden; de rest is aan de pest gestorven. aantal
6.27Het dak van een schoolgebouw op Chios begeeft het: slechts één van de 120 leerlingen overleeft de ramp. aantal
6.32De Ioniërs worden voor de derde maal onderworpen (1x door de Lydiërs, 2x door de Perzen). aantal
6.39Miltiades (de jongere) beschikte als tiran op de Chersonesos over 500 huurlingen. aantal
6.41Miltiades (de jongere) wijkt voor het Foenicisch geweld en verlaat de Chersonesos op 5 slagschepen (i.e. triëreis), volgeladen met al zijn bezittingen. aantal
6.44De Perzische vloot strandt bij Kaap Athos en verliest ong. 300 schepen en meer dan 20.000 manschappen. aantal
6.46De goudmijnen van Skapte Hyle brengen (jaarlijks) gemiddeld 2096 kg. (i.e. 80 talenten, Euboïsche standaard) op. gewicht
6.46De Thasiërs hielden als opbrengst van hun goudmijnen jaarlijks minstens 5240 kg. (i.e. 200 talenten) over, met een record van 7860 kg. (i.e. 300 talenten). gewicht
6.56De koningen van Sparta kunnen in tijden van bij oorlog beschikken over 100 man elitetroepen (i.e. λογάδες). aantal
6.56Op hun veldtochten krijgen de koningen van Sparta een onbeperkt aantal veedieren mee. aantal
6.57Wanneer de burgers van Sparta hun koningen een feestmaal aanbieden, krijgen deze van alles twee keer zoveel als de andere gasten. aantal
6.57De koningen van Sparta krijgen voor het offerfeest aan Apollo één offerdier en voor elk van beiden 52½ liter (i.e. een medimnos) gerstemeel en een Lakonisch kwart wijn. aantal & volume
6.57Bij afwezigheid van een feest krijgen de koningen van Sparta elk 2,16 l. (i.e. 2 choinikes) gerstemeel en 0,27 l. (i.e. 1 kotyle) wijn thuisbezorgd. volume
6.57De raad van ouderen, gerontes (Gr. γέροντες sive γερουσία), in Sparta telt 28 leden. aantal
6.58Wanneer een Spartaanse koning is overleden, moeten twee mensen per huishouden, 1 man en 1 vrouw, zich in rouw hullen. aantal
6.58Als een Spartaanse koning in de oorlog is gesneuveld, wordt een rouwperiode van 10 dagen in acht genomen, waarbij het publieke leven stilligt. aantal
6.70Demaratos is de enige koning van Sparta die met een vierspan op de Olympische Spelen een overwinning behaalt. aantal
6.79Peloponnesiërs hanteren een vast bedrag van 2 mna voor het vrijkopen van een krijgsgevangene. (Een mna staat gelijk aan 100 drachmen; een drachme in Athene in de vijfde eeuw vóór Christus was een dagloon waard en daarmee stond het leven van een Spartaanse krijgsgevangene gelijk aan € 7962,-, berekend op basis van het bruto dagelijks minimumloon (21 jaar en ouder) anno 2022 à € 79,62. gewicht
6.79Kleomenes laat 50 burgers van Argos doden door ze één voor één uit hun schuilplaats te lokken met de mededeling dat er voor hen losgeld wordt betaald. aantal
6.81Kleomenes wil met 1000 man elitetroepen een offer brengen bij het Heraion in Argos. aantal
6.89De Atheners trekken tegen Aigina op met een vloot van 70 schepen, waarvan 20 geleverd door de Korinthiërs voor een symbolisch bedrag van elk 5 drachmen (omgerekend € 398,10 op basis van het bruto dagelijks minimumloon (21 jaar en ouder) anno 2022 à € 79,62). aantal & gewicht
6.91Op Aigina wordt een volksopstand onderdrukt, waarbij 700 mensen worden opgepakt en geëxecuteerd. aantal
6.92Aigina levert met een vloot van 70 schepen een zeeslag tegen Athene. aantal
6.92De Argolische Bond legt Aigina en Sikyon voor de invasie in Argolis elk een boete op van omgerekend 500 talenten. gewicht
6.92Sikyon treft met Argos een schikking en betaalt een boete van 100 talenten. gewicht
6.92Aigina kan voor het zeegevecht tegen Athene rekenen op 1000 vrijwilligers, de meesten van wie door de Atheners werden gedood. aantal
6.93De Aigineten overmeesteren 4 schepen van de Atheense vloot. aantal
6.95De Perzische vloot telt 600 schepen. aantal
6.97Dareios laat wierook ter waarde van 300 talenten op het eiland Renaia als rookoffer verbranden. gewicht
6.100Athene biedt Eretria hulp door de inzet van 4000 kolonisten in Chalkis. aantal
6.106Koerier Filippides doet er 1 dag over om van Athene in Sparta te komen. tijd
6.112Tijdens de slag bij Marathon rennen de Atheners over een afstand van minstens 1480 m. (i.e. 8 stadia) op de Perzische linies af. afstand
6.117In de slag bij Marathon vallen ong. 6400 doden aan Perzische zijde, 192 aan Atheense zijde. aantal
6.119Arderikka, een landgoed van koning Dareios, ligt op 38,85 km. (i.e. 210 stadia) van Sousa af. afstand
6.119Arderikka, een landgoed van koning Dareios, ligt op 7,4 km. (i.e. 40 stadia) van een aardoliebron af. afstand
6.120De Spartanen willen pas na volle maan met 2000 soldaten de Atheners bij Marathon assisteren, maar zijn te laat. aantal
6.120Een troepenmacht van 2000 Spartaanse soldaten doet er 2 dagen over om vanuit Sparta Athene te bereiken. tijd
6.126Kleisthenes, tiran van Sikyon, nodigt tijdens de Olympische spelen huwelijkskandidaten voor zijn dochter uit zich binnen 2 maanden aan te melden. tijd
6.129Kleisthenes, tiran van Sikyon, laat 100 runderen slachten (een zgn. hekatombe) voorafgaand aan zijn keuze van de huwelijkskandidaat voor zijn dochter. aantal
6.130Kleisthenes, tiran van Sikyon, schenkt iedere afgewezen huwelijkskandidaat een slordige € 18.000,- (i.e. een talent aan zilver), omgerekend naar de huidige zilverprijs à € 0,69 per gram. gewicht
6.132Miltiades vraagt (en krijgt) van de Atheners een vloot van 70 schepen voor een onbekende bestemming. aantal
6.133Miltiades belegert Paros en eist 100 talenten aan losgeld. gewicht
6.135Het beleg van Paros door Miltiades duurt 26 dagen en is geen succes. aantal
6.136Miltiades krijgt voor de mislukte belegering van Paros een geldboete opgelegd van meer dan € 900.000,- (i.e. 50 talenten aan zilver), omgerekend naar de huidige zilverprijs à € 0,69 per gram; de geldboete wordt na Miltiades’ dood door zijn zoon Kimon betaald. gewicht
6.140Miltiades slaagt er in per schip binnen één dag (zo impliceert de tekst) bij noordenbwind vanuit Elaious op de Chersonesos het eiland Lemnos te bereiken. tijd
7.1Dareios beveelt na de verloren slag bij Marathon tot een troepenopbouw die 3 jaren duurt. tijd
7.2Dareios heeft 7 zonen: 3 uit een huwelijk met de dochter van Gobryas, 4 uit een huwelijk met Atossa, dochter van Kyros. aantal
7.4Dareios heerst 36 jaar over Perzië. tijd
7.20Xerxes doet er in de aanloop naar de invasie van Griekenland 4 jaar over om een leger te mobiliseren. tijd
7.22Alleen al 3 jaren zijn er uitgetrokken ter voorbereiding van het ronden van het Athosgebergte. tijd
7.24Het kanaal door de landtong van Athos had een breedte van ong. 45 m. (i.e. 2 slagschepen, triëreis, breed die met uitgeslagen roeiriemen naast elkaar konden varen). afstand
7.28De Lydiër Pythios financiert Xerxes’ leger uit eigen middelen met 2000 zilveren talenten en 3.993.000 gouden staters (omgerekend naar huidige prijzen gaat het om bedragen van resp. meer dan 40 miljoen euro aan zilver en 1.7 miljard euro aan goud). gewicht
7.29Xerxes schenkt de Lydiër Pythios 7000 gouden staters ter afronding van zijn vermogen. gewicht
7.30De rivier Lykos stroomt ong. 925 m. (i.e. 5 stadia) bij Kolossai onder de grond om verderop uit te monden in de Maiandros. afstand
7.34De Hellespont heeft vanuit Abydos in Klein-Azië naar de Thrakische Chersonesos een breedte van 1295 m. (i.e. 7 stadia). afstand
7.35Na verwoesting door storm van de eerste brug over de Hellespont heeft Xerxes ‘gestraft’ door aan het water 300 zweepslagen uit te delen (en er voetboeien in te gooien). aantal
7.36Xerxes laat 2 scheepsbruggen naast elkaar over de Hellespont aanleggen: een van 360 en een van 314 schepen. aantal
7.36Beide scheepsbruggen over de Hellespont werden elk met 2 kabels van wit vlas en 4 kabels van papyrus strakgetrokken. aantal
7.36Iedere 46 cm. kabel van wit vlas weegt 26,2 kg. (i.e. 1 talent). gewicht
7.40Bij de oversteek van de Hellespont wordt Xerxes voorafgegaan door 1000 ruiters, 1000 lansdragers, 10 paarden uit Nesaia, 8 witte paarden die de wagen van Zeus voorttrekken; zelf laat hij zich als laatste door een wagenmenner op een wagen (het aantal paarden wordt niet genoemd) voortrijden. aantal
7.41Bij de oversteek van de Hellespont wordt Xerxes gevolgd door 1000 lansdragers, 1000 ruiters en 10.000 manschappen. aantal
7.41De 10.000 manschappen bestaan uit 1000 lansdragers die de resterende 9000 omringen. aantal
7.41Op de 10.000 infanteristen volgt een groep van 10.000 ruiters. aantal
7.41Het ‘gewone’ krijgsvolk loopt achter Xerxes’ elitetroepen aan, een tussenruimte openlatend van minstens 370 m. (i.e. 2 stadia). afstand
7.55De in hfdstt. 40-41 genoemde groepen steken over de twee scheepsbruggen over naar Europa (alleen de 10.000 ruiters uit hfdst. 41 worden niet genoemd). aantal
7.56Het leger van Xerxes doet er onafgebroken 7 dagen en 7 nachten over om de Hellespont over te steken. tijd
7.57Een muildier bevalt van een muildier dat 2 geslachtsdelen heeft (penis én vagina). aantal
7.60Het landleger van koning Xerxes telt in totaal 1.700.000 manschappen. aantal
7.60Het tellen van Xerxes’ manschappen geschiedt door deze telkens binnen een omheining te persen die 10.000 man kan bevatten. aantal
7.69De Ethiopiërs in het leger van Xerxes waren bewapend met bogen van 1.84 m. lengte (i.e. 4 pecheis). lengtemaat
7.81De Perzische infanterie in het leger van Xerxes is ingedeeld in compagnieën van 10, 100, 1000 en 10.000 man. aantal
7.85De Sagartiërs leveren aan het leger van Xerxes 8000 paarden. aantal
7.87De ruiterij in het leger van Xerxes beschikte in totaal over 80.000 paarden. aantal
7.89De Perzische vloot van Xerxes beschikt in totaal over 1207 slagschepen. aantal
7.89Foeniciërs en Syriërs leveren 300, Egyptenaren 200 slagschepen aan de vloot van Xerxes. aantal
7.90Kyprioten leveren 150 slagschepen aan de vloot van Xerxes.aantal
7.91Kilikiërs leveren 100, Pamfyliërs 30 slagschepen aan de vloot van Xerxes. aantal
7.92Lykiërs leveren 50 slagschepen aan de vloot van Xerxes. aantal
7.93Doriërs uit Klein-Azië leveren 30, Kariërs 70 slagschepen aan de vloot van Xerxes. aantal
7.94Ioniërs leveren 100 slagschepen aan de vloot van Xerxes. aantal
7.95“Eilandbewoners” leveren 17 slagschepen aan de vloot van Xerxes. aantal
7.95Aioliërs leveren 60, steden aan de Hellespont (uitgezonderd Abydos) 100 schepen aan de vloot van Xerxes. aantal
7.97De vloot van Xerxes telt 3000 transportschepen van allerlei soort. aantal
7.99Artemisia, vorstin van Halikarnassos, draagt met 5 slagschepen bij aan de vloot van Xerxes. aantal
7.100Bij een scheepstelling vaart Xerxes tussen de kust en de vloot door, die op 124 meter (i.e 4 plethra) afstand vanuit de kust lagen. afstand
7.103Xerxes stelt het totale aantal Spartaanse strijders op 5000 (het aantal dat later in de slag bij Plataiai vecht). aantal
7.114De Perzen offeren bij Ennea Hodoi in het zuiden van Thrakia 9 jongens en 9 meisjes uit de plaatselijke bevolking door ze levend te begraven. aantal
7.114Amestris, vrouw van koning Xerxes, laat 14 kinderen uit voorname Perzische kring levend begraven. aantal
7.117De Pers Artachaiës was meer dan 2½ m. (i.e. op 4 vingers, daktyloi, na 5 koninklijke ellen, pecheis) lang. lengtemaat
7.118Een door de Thasiërs aan het leger van Xerxes aangeboden diner kost 400 zilveren talenten. gewicht
7.144Themistokles stelt voor de opbrengst van de zilvermijnen in het Laureiongebergte niet aan de bevolking (10 drachmen per persoon) uit te keren, maar te besteden aan de bouw van een oorlogsvloot van 200 schepen. aantal & gewicht
7.146De Griekse coalitie stuurt 3 spionnen naar Klein-Azië. aantal
7.1486000 burgers van Argos sneuvelen door toedoen van de Lakedaimoniërs o.l.v. Kleomenes. aantal
7.154Kleandros regeert 7 jaar als tiran over Gela. tijd
7.155Hippokrates regeert 7 jaar als tiran over Gela. tijd
7.158Gelon biedt de Grieken hulp aan in de vorm van 200 slagschepen, 20.000 hoplieten, 2000 ruiters met 2000 lichtbewapende assistenten, 2000 boogschutters en 2000 slingeraars. aantal
7.165Terillos, tiran van Himera, brengt een leger van 300.000 man op de been, samengesteld uit Foeniciërs, Noord-Afrikanen, Iberiërs, Liguriërs, Elisykers, Sardijnen en Kyrniërs. aantal
7.168De Kerkyreërs beloven 60 schepen om tegen de vloot van Xerxes mee te strijden, maar het is er nooit van gekomen. aantal
7.170In de strijd tegen de stedenstichtingen door Messapiërs in Zuid-Italië sneuvelen 3000 burgers uit Taras en Region. aantal
7.173In het Tempedal heeft zich een Griekse legermacht verzameld van 10.000 man (hoplieten). aantal
7.176De pas van Thermopylai is ter hoogte van Trachis op z’n smalst 16 m. (i.e. hemiplethron) breed. lengtemaat
7.176De pas van Thermopylai is bij Alpenoi en Anthela slechts één wagen breed. lengtemaat
7.179De 10 snelste schepen van Xerxes’ vloot worden vanuit Therme ter verkenning naar Skiathos uitgestuurd. aantal
7.1793 Griekse schepen uit Troizen, Aigina en Attika houden de wacht bij Skiathos. aantal
7.183De Perzische vloot vertrekt vanuit Therme 11 dagen nadat Xerxes met zijn landleger naar het zuiden optrekt. tijd
7.184De Perzische vloot telt 1207 slagschepen (i.e neës) met aan boord 277.610 manschappen. aantal
7.184De Perzische vloot telt 3000 fregatten (i.e. pentekonteroi) met aan boord 240.000 manschappen. aantal
7.184Het Perzische landleger telt 1.800.000 manschappen. aantal
7.184De vloot en het landleger van de Perzen beschikken bij elkaar opgeteld over 2.317.610 manschappen. aantal
7.185Het buitenlandse aandeel aan troepen (24.000 manschappen op 120 slagschepen en 300.000 infanteristen) bedraagt 324.000 manschappen, wat het totaal aantal strijders aan Perzische kant brengt op 2.641.610. aantal
7.186Het aantal secundaire manschappen (medisch personeel, eenheden voor het voedseltransport en anderen) is even groot als dat van de reguliere manschappen: 2.641.610; tot aan Thermopylai beschikt het Perzische leger in totaal over 5.283.220 manschappen. aantal
7.187De Perzische manschappen krijgen per dag de man meer dan een 1 liter (i.e. een choinix) graan, bij elkaar opgeteld 5.296.320 liter. volume
7.188De Perzische vloot gaat bij Magnesia voor anker, vanwege ruimtegebrek telkens 8 schepen diep de zee in. aantal
7.190De Perzische vloot verliest voor de kust van Magnesia door een storm 400 schepen. aantal
7.192Aan de storm voor de kust van Magnesia komt na 3 dagen een einde. aantal
7.19415 schepen van de Perzische vloot, onder aanvoering van Sandokes (uit Kyme), raken achterop bij Afetai. aantal
7.19512 schepen van de Perzische vloot staan onder aanvoering van Penthylos uit Pafos. aantal
7.198De rivier Dryas mondt 3,7 km. (i.e. 20 stadia) ten zuiden van de Spercheios in zee uit. lengtemaat
7.198De rivier Melas mondt 3,7 km. (i.e. 20 stadia) ten zuiden van de Dryas in zee uit. lengtemaat
7.199De stad Trachis ligt op een afstand van 925 m. verwijderd van de rivier Dryas. lengtemaat
7.199Het gebied rond Trachis heeft een oppervlakte van 21,142 km2 (i.e. 22000 plethra in het kwadraat). lengtemaat
7.202Het Perzische leger wordt bij Thermopylai opgewacht door 300 Spartanen, 500 manschappen uit Tegea, 500 uit Mantinea, 120 uit Orchomenos, 1000 uit de rest van Arkadia, 400 uit Korinthe, 200 uit Fleious, 80 uit Mykene, 700 uit Thespeia en 400 uit Thebe. aantal
7.203Bij de manschappen bij Thermopylai voegen zich ook alle Lokriërs uit Opous en 1000 manschappen uit Fokis. aantal
7.205Leonidas, koning van Sparta, vertrekt met 300 man aan elitetroepen naar Thermopylai. aantal
7.217Voetpad in de Oitaia wordt bewaakt door 1000 Fokenzers. aantal
7.224De namen van de 300 bij Thermopylai gesneuvelde Spartanen zijn bekend. aantal
7.228Het grafschrift bij Thermopylai maakt er melding van dat vechten 4000 Peloponnesiërs tegen 3 miljoen Perzen hebben gevochten. aantal
7.233De Thebaan Eurymachos sneuvelt, wanneer hij met 400 stadgenoten de buitenwijken van Plataiai inneemt. aantal
7.234Sparta telt volgens de opgave van Demaratos 8000 mannelijke inwoners. aantal
7.235Demaratos stelt koning Xerxes voor een vloot van 300 schepen op Lakonia af te sturen. aantal
7.236Achaimenes wijst Xerxes op het verlies van 400 schepen en het risico om met 300 schepen de Peloponnesos te belegeren. aantal
8.1Voor het zeegevecht bij Artemision levert Athene 127 slagschepen (i.e. triëreis), Korinthe 40, Megara 20, Chalkis 20, Aigina 18, Sikyon 12, Lakedaimon 10, Epidauros 8, Eretria 7, Troizen 5, Styra 2, Keos 2; Keos en Opous leveren nog eens resp. 2 en 7 fregatten (i.e. pentekonteroi). aantal
8.2Het totaal aantal schepen dat naar Artemision wordt uitgestuurd bedraagt 271 (de 7 fregatten, i.e. pentekonteroi, niet meegerekend). aantal
8.4De Euboiërs bieden Themistokles 30 talenten aan bij Artemision het tegen de Perzische vloot voor Euboia op te nemen. gewicht
8.5Themistokles biedt Eurybiades (Sparta) en Adeimantos (Korinthe) resp. 5 en 3 talenten om Artemision niet op te geven. gewicht
8.7De Perzen laten 200 schepen van hun oorlogsvloot een omtrekkende beweging maken om Euboia. aantal
8.8Skylliës van Skione loopt over naar de Grieken door 14,8 km. (i.e. 80 stadia) van Afetai naar Artemision te zwemmen. lengtemaat
8.11De Grieken maken 30 schepen op de Perzen buit tijdens de eerste schermutselingen bij Artemision. aantal
8.14De Griekse vloot bij Artemision krijgt versterking van 53 schepen uit Attika. aantal
8.17Egyptische mariniers op de vloot van Xerxes veroveren tijdens de slag bij Artemision 5 Griekse schepen. aantal
8.17De Athener Kleinias neemt met een eigen slagschip en een bemanning van 200 man deel aan de slag bij Artemision. aantal
8.18De helft van de Atheense schepen lopen tijdens de slag bij Artemision schade op. aantal
8.24Xerxes laat 20.000 gesneuvelde soldaten van zijn leger, op 1000 na, in greppels begraven. aantal
8.25Xerxes laat 4000 gesneuvelde tegenstanders op één hoop bijeenbrengen om ze aan zijn eigen soldaten te tonen. aantal
8.27Op advies van ziener Tellias smeren 600 Fokenzische strijders zich en hun wapens in met kalk om als ‘lijken’ de Thessaliërs angst aan te jagen. aantal
8.27600 Fokenzische strijders maken de schilden buit van 4000 door hen gedode Thessaliërs. aantal
8.29De Thessaliërs bieden de Fokenzers aan voor 50 talenten hun veiligheid te garanderen. gewicht
8.36De bewoners van Delfi verlaten hun stad op 60 mannen en de ziener na. aantal
8.43Voor de slag bij Salamis leveren Lakedaimon 16, Korinthe 40, Sikyon 15, Epidauros 10, Troizen 5, Hermion 3 slagschepen. aantal
8.44Voor de slag bij Salamis levert Athene 180 slagschepen. aantal
8.45Voor de slag bij Salamis leveren Megara 20, Amprakia 7 en Leukas 3 slagschepen. aantal
8.46Voor de slag bij Salamis leveren Aigina 30, Chalkis 20, Eretria 7, Keos 7, Naxos 4, Styra 2 schepen en Kythnos 1 slagschip en 1 fregat. aantal
8.47Voor de slag bij Salamis levert Kroton 1 slagschip. aantal
8.48Voor de slag bij Salamis levert Melos 2 fregatten, Sifnos en Serifos leveren elk 1 fregat. aantal
8.48Het aantal slagschepen, triëreis (fregatten, pentèkonteroi, niet meegerekend) die bij de strijd bij Salamis worden ingezet, bedraagt 378. aantal
8.51Het Perzische leger o.l.v. Xerxes doet er een maand over om de Hellespont over te steken. tijd
8.51Het Perzische leger o.l.v. Xerxes doet er 3 maanden over om vanuit de Hellespont Athene te bereiken. tijd
8.61Volgens Themistokles beschikken de Atheners over een vloot van 200 schepen met volledige bemanning. aantal
8.65Samen met de Perzen in de vlakte van Thria aangekomen ziet Dikaios een stofwolk opstijgen vanuit Eleusis die veroorzaakt lijkt door 30.000 man. aantal
8.66De Perzische vloot wacht 3 dagen alvorens vanuit Histiaia door de Euripos in 3 dagen tijd naar Faleron te varen. tijd
8.73Op de Peloponnesos leven 7 volksstammen: Arkadiërs, Kynouriërs (beide vanaf het allereerste begin), Achaiërs, Doriërs, Aitoliërs, Dryopen, Lemniërs. aantal
8.82De Griekse vloot telt in totaal 380 schepen (- 2 die ontbraken). aantal
8.93Op het hoofd van Artemisia, vorstin van Halikarnassos, was een prijs uitgeloofd van 10.000 drachmen voor wie haar levend te pakken wist te krijgen. gewicht
8.100Mardonios vraagt koning Xerxes om 300.000 man, waarmee hij nog een jaar in Griekenland wil blijven en een poging wil doen het te onderwerpen. aantal
8.104De priesteres van Apollo in Pedasa heeft, telkens wanneer er iets onheilspellends stond te gebeuren, tot tweemaal toe een lange baard gekregen.aantal
8.112Themistokles weet met dreigementen van de Karystiërs en Pariërs “een fortuin aan geld” binnen te halen. gewicht
8.113Mardonios brengt een landleger op de been van 300.000 manschappen, inclusief ruiters. aantal
8.115Xerxes bereikt binnen 45 dagen vanuit Thessalia de Hellespont. tijd
8.116De koning van Bisaltia laat de ogen uitsteken van zijn 6 zoons die met de Perzen hebben meegestreden. aantal
8.121Aan de goden worden 3 op de Perzen buitgemaakte Foenicische slagschepen gewijd, t.w. op de Isthmos, bij Kaap Sounion en op Salamis. aantal
8.121Van een deel van de oorlogsbuit wordt een 5½ m. (i.e. 12 el, pechys) hoog standbeeld gemaakt. lengtemaat
8.122De Aigineten schenken uit de oorlogsbuit 3 gouden sterren, aangebracht op een bronzen mast. aantal
8.124Themistokles krijgt bij zijn vertrek uit Lakedaimon een escorte van 300 Spartanen. aantal
9.8Gezanten uit Athene krijgen tien dagen achtereen geen reactie op hun verzoek van de eforen. tijd
9.10Pausanias rukt met 5000 zwaarbewapende Spartanen uit.aantal
9.11De perioiken in Lakedaimonia komen, eveneens met 5000 man, de troepen van Pausanias achterna.aantal
9.14Een vooruitgeschoven post in Megara telt 1000 Lakedaimoniërs.aantal
9.15Mardonios laat bij Thebe een verdedigingswal aanleggen met een omtrek van 7,4 km. (i.e. 4 x 10 stadia).lengtemaat
9.15Attaginos organiseert een diner voor Mardonios en 50 vooraanstaande Perzen.aantal
9.16Attaginos nodigt 50 Thebanen uit voor een diner met de Perzen.aantal
9.17Harmokydes sluit zich met 1000 zwaarbewapende Fokenzers aan bij de Perzen in Thebe.aantal
9.21300 Atheners o.l.v. Olympiodoros lossen de Megarenzen af.aantal
9.23Het lijk van Masistios kan niet worden ontzet en de Perzische ruiterij moet op een afstand blijven van 370 meter (i.e. twee stadia). lengtemaat
9.28Aantallen Griekse manschappen: 5000 Lakedaimoniërs, 5000 Spartanen, 35.000 heloten, 1500 uit Tegea, 5000 Korinthiërs, 300 Potideërs, 600 Arkadiërs, 3000 Sikyoniërs, 800 Epidauriërs, 1000 uit Troizen, 200 uit Lepreon, 400 uit Mykenai en Tiryns, 1000 uit Fleious, 300 man uit Hermion, 600 man uit Eretria en Styra, 400 uit Chalkis, 500 uit Amprakia, 800 man uit Leukas en Anaktorion, 200 uit Pale, 500 man uit Aigina, 3000 man uit Megara, 600 uit Plataiai, 8000 Atheners.aantal
9.29Het bij Plataiai verzamelde Griekse leger telt 38.700 zwaarbewapende soldaten en 69.500 lichtbewapende soldaten.aantal
9.30Het bij Plataiai verzamelde Griekse leger telt in totaal 110.000 man, waaronder ook nog eens 1800 lichtbewapende soldaten uit Thespeia (informatie ter aanvulling van hfdst. 9.29). aantal
9.31Mardonios beschikt in zijn leger over 1000 Fokenzers.aantal
9.32Het leger van Mardonios telt 300.000 man, exclusief 50.000 (ruwe schatting) Grieken die zich bij hem hadden aangesloten.aantal
9.35Opsomming van vijf grote veldslagen, nl. die bij Plataiai, Tegea, Dipaia, Isthmos en Tanagra (alle ná 480 vC.).aantal
9.37Hegesistratos ontsnapt uit Spartaans gevangenschap en bereikt na drie nachten (hij reist alleen ‘s nachts) Tegea.tijd
9.39De Perzen maken 500 lastdieren op de Grieken buit.aantal
9.41Grieken en Perzen liggen bij Plataiai in totaal 10 dagen lang tegenover elkaar zonder enige actie te voeren; het gaat om een cumulatief aantal na eerdere vermeldingen van aantallen dagen wachttijd in de hieraan voorafgaande hoofdstukken.tijd
9.51Het ‘eiland’, een gebied bij Plataiai, ligt op 1,85 km. afstand (i.e. 10 stadia) van de rivier Asopos en de bron Gargafia.lengtemaat
9.52Het heilgdom van Hera bij Plataiai ligt op 3,7 km. afstand (i.e. 20 stadia) van de bron Gargafia.lengtemaat
9.57Amomfaretos bevindt zich met zijn troepen op 1,85 km. afstand van die van Pausanias (i.e. ‘ongeveer’ 10 stadia).lengtemaat
9.61Tijdens de slag bij Plataiai vormen de Lakedaimoniërs en de mannen uit Tegea één blok van resp. 5000 en 3000 man.aantal
9.63Tijdens de slag bij Plataiai wordt Mardonios omringd door 1000 elitemanschappen.aantal
9.64De Spartaan Aeimnestos komt samen met 300 manschappen om in een gevecht met de Messeniërs.aantal
9.66Artabazos slaat tijdens de slag bij Plataiai met 40.000 manschappen onder zich op de vlucht.aantal
9.69600 man uit Megara en Fleious komen om bij een charge van de Thebaanse ruiterij.aantal
9.70Van de 300.000 man in het leger van Mardonios hebben er nog geen 3000 (de 40.000 manschappen die onder Artabazos wisten te ontkomen niet meegerekend) de slag bij Plataiai overleefd.aantal
9.81Uit de oorlogsbuit van de slag bij Plataiai wordt in Olympia een bronzen standbeeld opgericht van Zeus van 4,60 m. (i.e. ‘tien el’, dekapechys) hoogte. lengtemaat
9.81Uit de oorlogsbuit van de slag bij Plataiai wordt op de Isthmos een bronzen standbeeld opgericht van Poseidon van 3,22 m. hoogte (i.e. zeven pechys). lengtemaat
9.85Het graf voor Aigineten die gevallen zijn bij Plataiai is pas tien jaar na de veldslag opgericht.aantal
9.93In Apollonia worden 60 aan Helios gewijde schapen door wolven gedood. aantal
9.96De Perzen hebben bij Mykale een leger van 60.000 man.aantal
9.99De Samiërs kopen 500 Atheners vrij die als krijgsgevangenen aan boord van Perzische schepen zaten.aantal
9.120Artaÿktes biedt aan zijn plundering van het heiligdom van Protesilaos te compenseren met 100 talenten en nog eens 200 voor de Atheners. gewicht