Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Vrouwen bij Herodotos

Hieronder staat een lijst met namen van vrouwen die in het werk van Herodotos voorkomen (54). Ook vrouwen die naamloos (38) een rol spelen in het verhaal zijn in de lijst opgenomen. Zij staan vermeld onder de noemer “zonder naam”. Disclaimer: nog niet alle tekstplaatsen zijn in de lijst verwerkt…

Het zijn vooral mannen die in het werk van de schrijver met naam en toenaam worden genoemd, wanneer zij min of meer een rol van betekenis spelen in de Historiën. Het aantal vrouwen dat hij noemt, is echter groot genoeg om aan hen aandacht te schenken. Alleen al in het eerste boek maakt de schrijver minsten 20 keer melding van een vrouw.

Op een enkele uitzondering na (bijv. Amestris of Feretime) maken de meeste vrouwen in positieve zin onderdeel uit van het verhaal. De schrijver is bijv. ronduit lovend over Artemisia, vorstin van Halikarnassos, die met vijf schepen een aandeel had aan de vlootoperaties van koning Xerxes en door haar intelligentie menig ander Perzisch bevelhebber in haar schaduw stelt.

Aanbevolen literatuur

Voor een uitputtende beschrijving van door Herodotos genoemde vrouwen en hun positie en rol binnen zijn verhaal zie het artikel van Carolyn Dewald, Women and Culture in Herodotus’ Histories, in: Women’s Studies 1981, vol. 8, pp. 93-127.

naambijzonderhedentekstplaats
Agaristedochter van Kleisthenes (tiran van Sikyon), uitgehuwelijkt aan Xanthippos, zoon van Arifron; tijdens haar zwangerschap droomde zij ervan dat zij beviel van een leeuw, waarna zij enkele dagen later het leven schonk aan Perikles6.126; 6.130-131
Aglaurosdochter van Kekrops (eerste, mythische koning van Athene), aan wie een heiligdom was gewijd op de Akropolis van Athene8.53
Alkmeneterloops genoemd als moeder van Herakles 1.145
Amazonendappere vrouwen en bedreven in oorlogvoering en paardrijden die zich verenigen met de Skythen om later het volk van de Sauromaten te stichten4.110-117; 9.27
Amestrisdochter van Otanes, berucht om haar wreedheid door het slachtofferen van 14 jonge kinderen, neemt als vrouw van Xerxes om zijn ontrouw wraak op de moeder van zijn schoondochter Artaÿnte op wie hij verliefd is geworden7.114; 9.109-112
Archidikegenoemd als hetaire die door de Grieken in een lied wordt bezongen 2.135
Argemeisje uit de volksstam van de Hyperboreërs betuigt (samen met Opis, ook een Hyperboreïsche) op Delos voor een goede bevalling dank aan de godin Eileithuia 4.35
Argeiaechtgenote van Aristodemos (koning van Sparta), moeder van een tweeling; zij doet alsof zij niet weet wie van de twee de oudste is, omdat zij wil bewerkstelligen dat beiden koning van Sparta worden, maar wordt ontmaskerd, omdat zij tijdens het verzorgen van haar kinderen er één voortrok 6.52
Aristonikepriesteres van Apollo (Pythia) te Delfi, geeft de Atheners het advies om als verdediging tegen de Perzen een ‘muur van hout’ op te richten7.140-141
Artaÿntedochter van Masistes, uitgehuwelijkt aan Dareios II, zoon van Xerxes, wordt door de laatste begeerd 9.108-109
Artemisiadochter van Lygdamis en vorstin van Halikarnassos, dient Xerxes van wijze raad en strijdt bij Salamis met vijf schepen aan Perzische zijde; op haar hoofd is door de Atheense legerleiding een prijs uitgeloofd; Xerxes laat haar zijn zoons naar Efese begeleiden 7.99; 8.68-69; 8.87-88; 8.93; 8.101; 8.103; 8.107
Artozostradochter van Dareios en echtgenote van Mardonios 6.43
Artystonedochter van Kyros de Grote en lievelingsvrouw van Dareios die van haar een met de hamer gedreven gouden beeld laat maken7.69
Atossadochter van Kyros de Grote en meest invloedrijke vrouw van Dareios II, overtuigt haar man ervan zijn lijfarts Demokedes (die zo van het Perzische hof kan wegvluchten) een team van spionnen naar Griekenland te laten begeleiden en bepaalt mede Dareios’ beslissing om Xerxes als troonopvolger aan te wijzen 3.68; 3.88; 3.133-134; 7.2-3
Danaëgenoemd als dochter van Akrisios (koning van Argos) en moeder van Perseus2.91; 6.53; 7.61; 7.150
Eryxovrouw van Arkesilaos II (koning van Kyrene), die haar man, door zijn broer Learchos gewurgd, wreekt door de laatste te doden4.160
Europadochter van de koning van Tyros (Agenor) wordt door (misschien) Kretenzers meegevoerd naar het naar haar genoemde werelddeel en vervolgens gezocht door haar broer Kadmos; moeder van Sarpedon en Minos 1.2; 1.173; 2.44; 4.45; 4.147
Eurydamedochter van Diaktoridas, tweede vrouw van Leutychides (koning van Sparta), moeder van Lampito 6.71
Faidymedochter van Otanes, onthult de identiteit van de magiër Smerdis door tijdens zijn slaap aan zijn hoofd te voelen en te ontdekken dat hij geen oren heeft 3.68
Feretimevervangt haar zoon Arkesilaos III als heerser van Kyrene, maar wordt verdreven en neemt later wraak op de inwoners van Barke om de moord op haar zoon; zelf sterft zij in Egypte een vreselijke dood 4.162; 4.165; 4.167; 4.200; 4.202; 4.205
Fratagouneechtgenote van Dareios, dochter van Artanes; omdat zij zijn enig kind was, droeg hij zijn hele vermogen over aan zijn schoonzoon 7.224
Fronimedochter van Etearchos (koning van Oaxos op Kreta) die om haar hertrouwde; haar stiefmoeder beschuldigde haar van seksuele uitspattingen, waarop Etearchos haar door een zekere Themison op zee liet omkomen, maar deze redt haar; zij werd op Thera de concubine van Polymnestos en schonk het leven aan Battos I (de ‘stedenstichter’) 4.154
FyèAttische vrouw die opvalt door haar lange verschijning en door Peisistratos wordt ingezet om zijn herverkiezing in scène te zetten1.60
Gorgodochter van Kleomenes (koning van Sparta) waarschuwt haar vader voor Aristagoras en geeft aan hoe geheime inlichtingen van Demaratos te lezen 5.51; 7.239
Gygaiëdochter van Amyntas (koning van Makedonia), door haar broer als vrouw geschonken aan de Pers Boubares, die naar het koninklijk hof in Makedonia op onderzoek was gestuurd naar de verdwijning van Perzische gezanten 5.21; 8.136
Helenadoor Alexandros (i.e. Paris) ontvoerd en meegenomen naar Troje1.3
Hyperoche meisje uit de volksstam van de Hyperboreërs dat (samen met Laodike, ook een Hyperboreïsche) heilige voorwerpen naar Delos brengt 4.33; 4.35
Iodochter van Inachos (koning van Argos) wordt door Foeniciërs naar Egypte meegevoerd1.1
Kassandaneechtgenote van Kyros de Grote (koning van Perzië) heeft knappe kinderen, maar is jaloers op Nitetis, een Egyptische bijvrouw, omdat zij de voorkeur geniet van de koning; dit leidt ertoe dat haar zoon Kambyses haar belooft Egypte aan te pakken, wanneer hij koning zal worden 3.3
Kydippevrouw van Anaxileos, tiran van Region, die zijn schoonvader Terillos steunt bij zijn strijd tegen Gelon van Syracuse7.165
Kyno sive Spakovrouw van Mitradates, de koeherder aan wie het kindje Kyros wordt toevertrouwd1.110; 1.122
Labdamoeder van Kypselos, latere tiran van Korinthe, en echtgenote van Eëtion, enige Korinthiër die ondanks haar mankheid met haar wilde trouwen; zij behoedt haar pasgeboren zoontje voor een moordaanslag door hem in een kist, kypsele (Gr. κυψέλη), te verstoppen 5.92β-δ
LadikeGriekse vrouw uit Kyrene die bijvrouw van farao Amasis wordt, maar bij wie deze impotent is; wanneer het hem weer lukt seks met haar te hebben, schenkt zij Kyrene, zoals door haar beloofd, een godenbeeld van Afrodite 2.181
Lampitodochter van Leutychides (koning van Sparta), echtgenote van Archidemos 6.71
Laodikezie Hyperoche
Mandanedochter van Astyages (koning van Media) die droomt dat zij heel Klein-Azië onderplast en later nog eens dat uit haar geslachtsdelen een wijnrank groeit die Klein-Azië volledig overwoekert1.107-108
Medeiadochter van de koning van Kolchis (Aiëtes) wordt door Grieken meegevoerd1.2
Melissaechtgenote van Periandros (tiran van Korinthe), die (naast talloze andere vrouwen) door haar eigen man wordt vermoord; hij pleegde zelfs vlak na haar dood met haar lichaam necrofilie 3.50; 5.92η
Nikandrepriesteres in dienst van het orakel van Zeus in Dodona, getuigt ervan dat een zwarte duif de oprichting van het orakel verkondigde 2.55
Nitokriskoningin van Babylon die grote verdedigingswerken laat aanleggen, de Eufraat kanaliseert en de stad voorziet van bruggen en kades 1.185-187
NitokrisEgyptische, enige vrouwelijke farao die haar broer, door zijn onderdanen vermoord, toen hij farao was, wreekt door de schuldigen in een onderaardse ruimte te laten verdrinken; zelf pleegt zij hierna zelfmoord2.100
Nitetisdochter van farao Apriës, door zijn opvolger farao Amasis als echtgenote geschonken aan Kambyses3.1
Opiszie Arge
Periallapriesteres van Apollo (Pythia) te Delfi, geeft een orakel dat haar wordt ingefluisterd door Kleomenes, koning van Sparta6.66
Perkalosdochter van Chilon, zou oorspronkelijk in het huwelijk treden met Leutychides, maar Demaratos, toen nog koning van Sparta, wist haar voor zich te winnen, wat uiteindelijk reden was voor een vete6.65
Promeneiapriesteres in dienst van het orakel van Zeus in Dodona, getuigt ervan dat een zwarte duif de oprichting van het orakel verkondigde 2.55
PythiaAlgemene benaming voor de priesteres van Apollo te Delfi die de orakels formuleerdepassim
Spakozie Kyno
Semiramiskoningin van Babylon die dijken in het omringende land laat aanleggen 1.184
Timaretepriesteres in dienst van het orakel van Zeus in Dodona, getuigt ervan dat een zwarte duif de oprichting van het orakel verkondigde 2.55
Thuia(mythische) dochter van Kefisos (of: Kastalios) en moeder van Delfos (stamvader van de Delfiërs), aan wie een altaar een heiligdom annex orakel is gewijd7.178
Timoassistent-priesteres op Paros, geeft Miltiades het advies het heiligdom van Demeter Thesmoforos te betreden, wanneer hij de Pariërs wil bedwingen (het loopt echter met Miltiades verkeerd af, want hij verwondt zich bij deze actie). 6.134
Tomyriskoningin van de Massageten die Kyros I in een veldslag verslaat 1.205-206; 1.208; 1.211; 1.213-214
zonder naamechtgenote van Kandaules (koning van Lydia), laat lijfwacht Gyges haar man doden, omdat deze hem toestond haar naakt te zien1.8-12; 1.91
zonder naampriesteres van Hera en moeder van Kleobis en Biton die haar op een wagen voorttrekken om op tijd bij een ceremonie aanwezig te zijn; als ‘dank’ hiervoor ontwaken de twee broers niet meer uit hun slaap1.31
zonder naamKroisos (koning van Lydia) bezorgt na een onheilspellende droom zijn zoon Atys een vrouw om hem thuis te houden en te behoeden voor een ongeluk1.34
zonder naambroodbakster van Kroisos van wie een 1,38 m. hoog beeldje is gemaakt en naar Delfi gezonden1.51
zonder naamMegakles huwelijkt zijn dochter uit aan Peisistratos, maar deze wil bij haar geen kinderen verwekken1.61
zonder naamFarao Rampsinitos zet zijn eigen dochter in als prostituee om de onbekende dief die zijn schatkamer leegrooft te ontmaskeren1.121ε
zonder naamAtheense kolonisten die zich in Milete vestigen nemen Karische vrouwen tot zich die, ook in latere generaties, de traditie handhaven om niet samen met hun mannen te eten en hen bij hun naam te noemen, omdat zij hun ouders hebben gedood1.146
zonder naaméén vrouw brengt de nacht door in de tempel bij een bezoek van de godheid in Babylon, Egyptisch Thebe en Patara in Lykia1.181-182
zonder naaméén keer tijdens haar leven moet in Babylon een vrouw tegen betaling in de tempel met een onbekende seks hebben1.199
zonder naamMassageten delen elkaars vrouwen1.216
zonder naamfarao Sesostris, samen met zijn gezin door zijn broer belaagd en door vuur ingesloten, weet, op voorstel van zijn vrouw, zich te redden door twee van zijn zes zonen op het vuur te leggen en als ‘brug’ te gebruiken2.107
zonder naamfarao Feros, op onverklaarbare wijze blind geworden, laat zich op advies van het orakel de ogen besprenkelen met de urine van een niet-overspelige vrouw (en dat is niet zijn eigen vrouw) 2.111
zonder naamvrouw verliest haar man, de beste oogarts in Egypte, die door farao Amasis naar Kyros is gestuurd 3.1
zonder naamKambyses is verliefd geworden op een van zijn zussen en vraagt zijn ‘koninklijke’ rechters of er een wet is die iemand toestaat met zijn zus te trouwen3.31
zonder naamKambyses trouwt met twee van zijn zussen3.31
zonder naamKambyses doodt in Egypte zijn zus, met wie hij getrouwd was (er bestaan twee versies van de toedracht)3.32
zonder naamPolykrates, tiran van Samos, gijselt vrouwen met hun kinderen om zich te verdedigen tegen terugkerende Samische ballingen3.45
zonder naamtijdens de belegering van hun stad doden de Babyloniërs door wurging alle vrouwen in hun huishoudens op één na om hun voedselrantsoenen niet onnodig aan te spreken3.150
zonder naambij het volk van de Issedonen hebben de vrouwen evenveel rechten als de mannen 4.26
zonder naamde jonge dochter van Zopyros, zoon van Megabyzos, is door Sataspes, zoon van Teaspis, verkracht4.43
zonder naamzuster van de Paioniërs Pigres en Mastyës valt bij Dareios op door haar bijzondere gedrag en toewijding 5.12-13
zonder naamPerzische gezanten op bezoek bij Amyntas, koning van Makedonia, randen vrouwen aan het hof aan, maar worden hiervoor op listige wijze gestraft 5.18-20
zonder naamvlak na het zeegevecht bij Lade vieren de vrouwen in Efese het feest van de Thesmoforiën 6.16
zonder naamvoedster bidt iedere dag tot Helena om de baby die zij verzorgt van haar lelijke uiterlijk te verlossen6.61
zonder naamechtgenote van eerst Agetos, later Ariston, en moeder van Demaratos wordt van lelijk kindje de mooiste vrouw van Sparta6.61-63
zonder naamjonge Atheense vrouwen worden bij de Bron van Negen (Gr. Ἐννεάκρουνος) door Pelasgen lastiggevallen en vele van hen worden tijdens een feest ter ere van Artemis in Brauron naar Lemnos meegevoerd 6.138
zonder naamde door de Pelasgen ontvoerde Atheense vrouwen voeden hun kinderen op Attische manier op; uit angst voor represailles, wanneer zij volwassen zijn geworden, doden de Pelasgen zowel de vrouwen als hun kinderen 6.138
zonder naamFokenzische vrouwen zijn slachtoffer van een groepsverkrachting door Perzische soldaten8.33
zonder naamvrouwen worden (met hun kinderen) uit Delfi geëvacueerd en naar Achaia op de Peloponnesos overgebracht8.36
zonder naamvrouwen worden (met hun kinderen) uit Athene geëvacueerd en naar Salamis overgezet8.40; 8.60β
zonder naamin Athene wordt jaarlijks het feest ‘voor Moeder en Dochter’ gevierd, i.e. de Eleusinische mysteriën 8.65
zonder naamAigineten met hun schip op weg naar Aihina krijgen een visioen van een vrouw die hen voor het zeegevecht bij Salamis terugroept8.84
zonder naamAtheense vrouwen gebruiken voor het bakken van hun brood op het strand aangespoelde roeispanen van de Perzische schepen8.96
zonder naamPanionios’ echtgenote gaat samen met hun kinderen met hem op bezoek bij Hermotimos (die uit wraak Panionios in de val lokt)8.106
zonder naamde Lakedaimoniërs doen het aanbod in de aanloop naar de zeeslag bij Salamis de Atheense vrouwen op te vangen 8.142
zonder naamna de steniging van Lykides trokken Atheense vrouwen op naar zijn huis om ook zijn vrouw en kinderen te stenigen9.5
zonder naamPerzische ruiters vallen de Lakedaimoniërs aan de voet van de Kithairon aan en maken hen uit voor “vrouwen”9.20