Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Atheense inmenging op Aigina

[87] De Aigineten kwamen tot de volgende actie. (Dit gebeurde vóórdat zij gestraft werden voor de misdrijven die zij eerder tegen de Atheners begingen om de Thebanen een genoegen te doen.)[1] Zij waren kwaad op de Atheners, want zij vonden dat hen onrecht was aangedaan, en troffen voorbereidingen om op hen wraak te nemen. De Atheners hielden uitgerekend toen het vierjaarlijkse feest bij Sounion,[2] maar de Aigineten kaapten hun heilig schip,[3] aan boord waarvan zich hooggeplaatste Atheners bevonden, die zij arresteerden en in de boeien sloegen.

Opstand

[88] Na deze tegenslag aarzelden de Atheners niet langer en stelden alles in het werk om tot actie te komen tegen de Aigineten. Nu had je op Aigina een zekere Nikodromos, zoon van Knoithos, een man van aanzien.[4] Hij stond niet op goede voet met de Aigineten vanwege zijn eerdere verbanning van het eiland en toen hij besefte dat de Atheners op dat moment voorbereidingen troffen om de Aigineten schade toe te brengen, kwam hij met de Atheners tot een afspraak Aigina te verraden: hij gaf de dag aan waarop híj actie zou ondernemen en zíj hem assistentie zouden moeten verlenen. Daarop bezette Nikodromos, zoals was afgesproken met de Atheners, de zogeheten Oude Stad.[5]

Korinthische schepen

[89] De Atheners verschenen echter niet op tijd. Zij beschikten niet over geschikte schepen om het in de strijd op te nemen tegen de Aigineten. Terwijl zij de Korinthiërs vroegen of zij hun schepen mochten gebruiken, viel ondertussen hun plan in duigen. Omdat de Korinthiërs in die periode hun hechtste vrienden waren, gaven zij de Atheners op hun verzoek twintig schepen en dat voor de prijs van vijf drachmen;[6] bij wet was het niet toegestaan ze weg te geven. Met die schepen en met hun eigen vloot wisten de Atheners bij elkaar 70 schepen te bemannen[7] en voeren naar Aigina, maar kwamen één dag later dan afgesproken.

Sounion uitvalsbasis

[90] Toen de Atheners niet op tijd verschenen, nam Nikodromos de boot en vluchtte weg van Aigina. In zijn kielzog kwamen ook andere Aigineten mee, aan wie de Atheners Sounion als verblijfplaats hadden gegeven. Dat werd de uitvalsbasis, vanwaaruit zij tegen de Aigineten plundertochten hielden op hun eiland. Deze gebeurtenissen vonden later plaats.


[1] Zoals door de schrijver verteld in boek 5, hfdstt. 80 & 81.

[2] Kaap en met meest zuidelijke punt van Attika, waar de tempel van Poseidon staat.

[3] Dit schip, theoris naus (Gr. θεωρὶς ναῦς), bracht om de vier jaar speciale gezanten, zgn. theoroi (Gr. θεωροί), naar het eiland Delos om offers aan de god Apollo te brengen. 

[4] Het betreft misschien een bijnaam, ‘winnaar bij het hardlopen’ (Gr. Νικόδρομος), hem bij zijn geboorte door zijn vader gegeven, toen deze vlak daarvoor een overwinning bij een hardloopwedstrijd had behaald.

[5] Hiermee wordt de hoger gelegen vestingstad, akropolis (Gr. ἀκρόπολις), bedoeld, de oudste kern van Griekse stedelijke bebouwing.

[6] Een symbolisch bedrag, want de huur danwel verkoop van handels- en oorlogsschepen stond in de Korinthische wetten beschreven; een drachme stond gelijk aan één dag loon, zodat de huur van een Korinthisch schip in dit geval, indien omgerekend naar het bruto dagelijks minimumloon anno 2022 à € 79,62 voor iemand van 21 jaar of ouder, € 398,10 bedroeg.

[7] Waarschijnlijk een aantal om tegenwicht te bieden tegen een even grote vloot van de Aigineten (zie verderop hfdst. 92).